Teos Marina A.Ş. İşletme Yönetmeliği

BÖLÜM 1: TANIMLAR

Madde 1: Bu yönetmelikte yer alan

a) TEOS MARİNA AŞ. Kolin Şirketler grubu tarafından ortak işletilen marina tesisini

b) MARİNA İŞLETMESİ, Teos Marina AŞ. Tanımına dahil olan Işletmelerden ve bu yönetmeliğin ekleri olan Marina Bağlama- Karapark Çekme ve Atma Sözleşmesinde ünvanının yer aldığı şirket ve marinayı,

c) MARİNA GÜVENLİK SAHASI, Tekne’lerin bağlandığı ve kamuya açık alanlardan güvenlik çiti ve/veya parmaklık peyzajla ayrılmış iskeleler, rıhtımlar, mendirekler, dolgu alanları, otoparklar, yakıt istasyonu ve tekne çekek yerlerini,

d) MARİNA, Teos Marina AŞ.’nin tüm kara ve deniz alanını

e) TEKNE, Yat tipinde inşa edilmiş, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan, ölçü (tonilato) belgelerinde “Ticari Yat” veya “Özel Yat” olarak belirtilen ve bayrağını taşıdığı ülkenin yetkili kuruluşuna yasaya uygun şekilde kayıtlı ve tescil edilmiş, denizde yönlendirilebilen deniz araçlarını,

f) TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ nin belgesinde DONATAN sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı ya da topluca tüzel ya da özel kişileri veya donatanın TEKNE’ yi işletmesi için yetki verdiği tüzel ya da özel kişileri ya da donatanın veya TEKNE işletmecisinin yetkili kıldığı kaptanı ve diğer özel kişileri,

g) TEKNE MÜRETTEBATI, TEKNE SAHİBİ tarafından TEKNE’ de bulunmak üzere yetkilendirilmiş ve/veya TEKNE’ de bir hizmet ifa eden (müşteri veya dışarıdan TEKNE’ ye geçici hizmet verenler haricideki) kişilerdir,

h) TEKNE MİSAFİRİ, TEKNE’ den faydalanmak üzere TEKNE SAHİBİ tarafından MARİNA’ ya getirilen veya gönderilen kişileri,

i) ARAÇ, TEKNE SAHİBİ’ne, misafirlerine, mürettebatına veya TEKNE’ ye iş yapan kişilere ait her türlü kara aracını vinç vb. Iş makinelerini,

j) TEKNİSYEN, Tekne sahiplerinin TEKNE’ lerine tamir bakım ve onarım işi ifa etmek üzere MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı veya sözlü bildirimde bulunmak sureti ile gönderdiği, getirdiği usta, servis ve bunun gibi şahısları ifade eder,

k) TEKNE BOYU, Tam boy (LOA) olarak TEKNE’ nin güvertesi üzerinde baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde kıçta, varsa matafora hariç, en arka noktasından, baştan varsa baston hariç en ön noktaları arasındaki yatay mesafe uzunluğunu,

l) TEKNE GENİŞLİĞİ, Genişlik (B.max) olarak baş-kıç merkez hattına ufki yönde dik olarak TEKNE’nin en geniş mesafesini. İşbu maddenin f ve g bentlerinde geçen yetkili kılınan ve yetkilendirilmiş ifadelerinin anlaşılmak üzere TEKNE’ nin belgelerini elinde bulunduran kişi MARİNA İŞLETME’ si ile TEKNE SAHİBİ adına sözleşme imzalamaya MARİNA İŞLETME ’sinin yazılı ve sözlü tebligatlarını tebliğ ve tebellüğ etmeye gerekli ödemeleri yapması için yeterli olduğudur. Bu sözleşmenin 6.maddesi hükümleri saklıdır.

BÖLÜM 2: AMAÇ ve KAPSAM

Madde 2: Bu yönetmelik TEOS MARİNA’nın yönetim ilkelerini düzenler.

Madde 3: Bu yönetmelik hükümleri TEOS MARİNA’dan yararlanacak olan tüm şahıslara, deniz ve kara araçlarına uygulanacaktır.

Madde 4: TEKNE SAHİBİ kendisinin ve yukarıdaki 1.maddede tanımı belirtilen kişi ve kuruluşların bu yönetmelik hükümlerine ve bu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların kararlarına aynen uyacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

BÖLÜM 3: YASAL DAYANAK

Madde 5: Bu yönetmelik 27298 sayılı 24 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 13.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

BÖLÜM 4: MARİNA’DAN YARARLANMA

Madde 6: MARİNA İŞLETMESİ, İşbu yönetmelik şartlarına aykırı tutum ve davranışları belirleyen şahıs, firma, araç ve deniz araçlarının MARİNA’ ya girişine izin vermeyebilir ve/veya hizmet vermeyi durdurabilir. Bu durumdan etkilenecek taraflar için söz konusu olabilecek her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 7: Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 4.maddesi ( c ) fıkrasında belirtilen özel ve ticari yatlardan başka TEKNE’ lerin MARİNA

sahasına girmesine izin verilmesi veya karaya alınması MARİNA İŞLETMESİ’ nin tasarrufundadır.

Madde 8: TEKNE SAHİBİ MARİNA’ ya giriş yaptığı gün içerisinde TEKNE’ nin tonilato belgesini Marina ofise ibraz ederek, sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme üzerinde istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür.

Madde 9: MARİNA’ dan yararlanacak olan TEKNE’ lerin, denize elverişlilik belgelerinin bulunması, tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması zorunludur. TEKNE kaptanı ve mürettebatının geçerli ve yeterli ehliyete haiz olmasından TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 10: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ sinde bulunan mürettebat, müşteri ve konuk kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur.

Madde 11: TEKNE SAHİBİ TEKNE’ sinde çalışmak üzere görevlendireceği TEKNE Kaptanı ve TEKNE Mürettebatı için MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı olarak bilgi vermemiş ise MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu kişileri Marina dışına çıkarma yetkisine sahip olduğunu peşinen kabul eder. TEKNE SAHİBİ bu kişilerin marina dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 12: TEKNE SAHİBİ kendisinin, TEKNE’ sinin, TEKNE mürettebatının ve TEKNE müşterisinin Türk Karasuları’na girişi ve/veya çıkışı, Türk Karasuları’nda seyri ve Türkiye’de bulunması, TEKNE’ nin Marinada kışlamaya bırakılması ve/veya kışlamadan çözülmesi, Türkiye’den TEKNE’ sinden başka bir vasıta ile ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı öğrenmek, geçerli belgeleri hazırlamak ve gereken tüm tedbirleri almak ve bu konuda MARİNA İŞLETMESİ’ni zamanında bilgilendirmek zorundadır. Mevzuat nedeniyle TEKNE SAHİBİ’nin karşılaşacağı güçlüklerden ve uğrayabileceği zararlardan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 13: TEKNE SAHİBİ TEKNE’ sinde bakım onarım vs. işleri yapmak üzere Marina dışından çağıracağı Teknisyenler için MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verip onay almak, bu kişilerin marina’ya girişi ile ilgili formaliteleri yerine getirerek MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenmiş Usta giriş ücretini peşin ödemek zorundadır. TEKNE SAHİBİ bu kişilerin marinada sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Gerekli işlemler yapılmadığı halde TEKNE’ de bulundukları belirlenen kişiler, MARİNA İŞLETMESİ tarafından Marina dışına çıkarılır. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin Marina dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ ni sorumlu tutmayacağını ve bu taktirde Usta Giriş Ücretinin iki mislini cezalı olarak derhal ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 14: MARİNA İŞLETMESİ’ nin sağladığı temel ve ek hizmetlere ait ücretlerin bir bölümü Marina ücret tarifesinde belirtilmiştir. Uygulanan tüm ücretlerin basılı fiyat listesinde belirtilmesi zorunluluğu olmayıp, Marina hizmetlerine ilişkin ücretler MARİNA İŞLETMESİ’ nin gereklerine göre yeniden belirlenebilir.

Madde 15: TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ tarafından TEKNE’ ye ve kendisine sağlanan tüm hizmetlerin, MARİNA İŞLETMESİ’ nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden karşılığını MARİNA İŞLETMESİ’ nin öngördüğü sürede ve şartlarda ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin bu maddede belirtilen şekilde yapılmaması halinde, TEKNE SAHİBİ MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilgili hizmet için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini peşinen kabul eder.

Madde 16: Marina’dan yararlanacak TEKNE’ nin tam donanımlı, kendi olanaklarıyla seyredebilecek, her türlü hava ve deniz koşullarına karşı korunaklı bir şekilde denize elverişli olması, doğal çevreyi kirletici unsurlardan arındırılmış ve/veya çevreyi koruyucu ekipmanlarla teçhiz edilmiş durumda olması gereklidir. Bu hususlara uygun olmayan TEKNE’ lerin marina sahasına girmesine izin verilmesi, MARİNA İŞLETMESİ’ nin tasarrufundadır.

Madde 17: TEKNE’ nin Marina içindeki manevrası için, TEKNE Kaptanı ve TEKNE Mürettebatı’nın her birinin, geçerli ve yeterli gemi adamı ehliyetine haiz olmasından ve bunun her türlü sonuçlarından TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 18: Marina’dan yararlanacak olan TEKNE’ nin, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE Misafirleri’ni kapsayan geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olması zorunludur. Bağlama sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde geçerliliği sona erecek olan sigorta poliçeleri TEKNE SAHİBİ tarafından zamanında yenilenmek zorundadır. Aksi takdirde MARİNA İŞLETMESİ TEKNE’ nin bağlama sözleşmesini feshetme ve TEKNE’ yi Marina dışına çıkarma hakkına sahiptir.

BÖLÜM 5: BAĞLAMA VE ÇEKEK REZERVASYONLARI, İPTAL SÜRELERİ VE ŞARTLARI

Madde 19: TEKNE SAHİBİ tarafından bildirilen rezervasyon talebi, avansın marina kayıtlarına ulaşması sonucunda, marina yönetiminin teyidi ile kesinlik kazanmış olur. Rezervasyon avansı alınacak olan hizmetin toplam bedelinin %20’si tutarındadır. Rezervasyon iptali halinde, aşağıdaki kurallar uygulanır:

  • Sözleşmenin başlamasına 90 gün kala, rezervasyon iptal edilmesi halinde depozitin tamamı geri ödenir.
  • Sözleşmenin başlamasına 90 – 60 gün kala rezervasyonun iptal edilmesi halinde depozitin %75’i geri ödenir.
  • Sözleşmenin başlamasına 59-31 gün kala rezervasyonun iptal edilmesi halinde % 50’si geri ödenir.
  • Sözleşmenin başlamasına 30 gün veya daha az bir süre kala rezervasyonun iptal edilmesi halinde geri ödemede bulunulmaz.
  • Yapılan rezervasyon, başka bir TEKNE adına devir edilemez.
  • Rezervasyonun başka bir yıla devredilmesi için rezervasyon başlama tarihinden en az 60 gün önce yazılı olarak marina müdürlüğüne bildirilir.

BÖLÜM 6: BAĞLAMA-ÇEKEK VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 20: Deniz – Kara Bağlama ve çekme – atma ücretleri peşin ödenir. Deniz- Kara Bağlama ve Çekme-Atma ücretleri TEKNE’ nin tam boyu, genişliği ve ilgili Sözleşmenin imzalandığı gün geçerli olan yürürlükteki birim fiyatlar ve koşullar esas alınarak hesaplanır. Deniz – Kara Bağlama ve Çekme-Atma birim fiyatları ve diğer koşullar, MARİNA İŞLETMESİ’ nin yayınladığı fiyat listesinde belirtilir. Bağlama Süresi “minimum günlük kullanım 24 saattir.” Esasına ve geceleme sayısına göre hesaplanır.

Madde 21: TEKNE’ nin Tam Boyunun ve Genişliği’ nin belirlenmesi için MARİNA İŞLETMESİ’ nin görevlendirdiği personel tekne üzerinde işbu maddede belirtilmiş olan esaslara göre ölçüm yapar. TEKNE SAHİBİ bu görevlinin teknesi üzerinde ölçüm yapmasına izin vermek zorundadır. Tam boy, TEKNE’ nin güvertesi üzerinde baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde, başta baston hariç en ön noktası ile kıçta matafora hariç, yüzme platformu dahil en arka noktası arasındaki yatay mesafedir. Genişlik, baş-kıç merkez hattına ufki yönde dik olarak TEKNE’ nin en geniş mesafesidir.

Madde 22: Bağlama bedeli, bağlama sözleşmesi üzerinde beyan edilen sözleşme süresi esas alınarak hesaplanır. TEKNE SAHİBİ bağlama bedelinin peşin olarak ödenmediği durumlarda, kullanılan bağlama süresine ilişkin bağlama bedelinin fiyat listesindeki günlük birim fiyat esas alınarak hesaplanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Kara Bağlama ve Çekme-Atma ücretinin peşin ödenmemesi halinde MARİNA İŞLETMESİ ilgili hizmeti vermez. TEKNE ve/veya TEKNE SAHİBİ’ nin bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ nin hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını TEKNE SAHİBİpeşinen kabul ve taahhüt eder. KDV, Sözleşme Damga Vergisi ve/veya başka vergilerin eklenmesi, arttırılması veya azaltılması halinde MARİNA İŞLETMESİ’ nin işbu maddede belirtilen esaslar dahilinde, TEKNE SAHİBİ’ ne karşı intibak ve rücu hakkı saklıdır. Bu bağlamda, yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereğince tahakkuk eden her türlü vergi TEKNE SAHİBİ tarafından peşin ödenir.

Madde 23: Bağlama Sözleşmesi TEKNE’ ye özeldir ve yalnızca adı geçen TEKNE için geçerlidir, hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen başka bir TEKNE’ ye devredilemez.

Madde 24: TEKNE SAHİBİ’ nin değişmesi halinde, Yeni TEKNE SAHİBİ’nin adı, soyadı ve açık adresi, telefon numaraları ile bu yönetmelikteki hükümlere uyacağını bildiren bir belge 7 gün içinde MARİNA İŞLETMESİ’ ne verilmelidir. MARİNA İŞLETMESİ teknenin yeni sahibi ile sözleşme yapmayı uygun bulduğu takdirde, Yeni TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ ile derhal yeni bir bağlama sözleşmesi yapar. MARİNA’NIN uyarısına rağmen TEKNE SAHİBİ’nin MARİNA İŞLETMESİ ile sözleşme yapmaması halinde eski sahibinin tüm sorumlulukları devam eder.

Madde 25: Bağlama Sözleşmesi, süresinin bitiminden 30 gün önce, TEKNE SAHİBİ’ nin isteği üzerine o günkü şartlara uygun olarak karşılıklı anlaşma yolu ile yenilenebilir. Marina gerekli gördüğü durumlarda Bağlama Sözleşmesini yenilememe hakkını saklı tutar.

Madde 26: MARİNA İŞLETMESİ’nin tüm hizmetlerine ilişkin ücretler, resmi fiyat tarifesinde belirtildiği üzere TL olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Türk Bankalarında kabul gören bir döviz cinsinden ya da ödeme günü geçerli olan T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmiş Döviz Alış Kuru değeri üzerinden hesaplanacak Euro, USD, GBP karşılığı şeklinde yapılabilir. Faturası TL olarak kesilerek, TEKNE SAHİBİ’nin MARİNA İŞLETMESİ’ne borcu TL cinsinden takip edilecektir.

BÖLÜM 7: YAT BAĞLAMA – ÇEKEK ve HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ

Madde 27: Deniz ve Kara yoluyla MARİNA’ ya giriş, kuralların tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğünü gerektirir. TEKNE SAHİBİ’ nin MARİNA kurallarına aykırı davranış ve uygulamaları akde muhalefet sebebi teşkil eder ve bu durumlarda MARİNA İşLETMESİ Bağlama ve Hizmet Sözleşmesini tek taraflı irade beyanı ile feshedebilir.

Madde 28: TEKNE SAHİBİ, TEOS MARİNA İşletme Yönetmeliği hükümlerini ciddi bir ihlalle ve /veya müteaddit defalar zedelerse, MARİNA İŞLETMESİ’nin TEKNE SAHİBİ’ne tebliğ edeceği ihtarname ile Bağlama – Çekek – Hizmet Sözleşmesi sona erer. İhtarnamenin tebliği, Tekne Sahibi’nin sözleşmesinde belirtilen adrese gönderilen Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup yoluyla olur.

Madde 29: MARİNA İŞLETMESİ teknenin emniyeti için, MARİNA’yı kullanan diğer kimselerin ve onların teknelerinin güvenliği için, gerekli gördüğü takdirde, yeniden bağlamak, palamar almak, yer değiştirmek, hareket ettirmek, kaldırmak, denize indirmek ve kurtarmak gibi burada sayılamayan diğer faaliyetlerde de bulunmak amacı ile özel ve acil durumlarda tekneye girmek hakkına sahiptir. Bu hizmetler tekne sahibinin talebi ile verildiği zaman uygun ücret tahsis edilecektir.

BÖLÜM 8: TEKNE BAĞLAMA YERİ TAHSİSİ

Madde 30: Bağlama Sözleşmesi bulunan TEKNE’ ler, MARİNA İŞLETME’ si tarafından kendilerine tahsis edilmiş yerlere yanaşıp bağlanabilirler. Bağlama Sözleşmesi ile MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE SAHİBİ’ ne MARİNA içinde belli bir yeri değil, TEKNE’ nin bağlanmasına uygun herhangi bir yeri tahsis eder.

Madde 31: MARİNA İŞLETME’ si fuar ve diğer etkinlikler veya tamir-bakım, yatırım çalışmaları nedeniyle gerekli gördüğü hallerde TEKNE SAHİBİ’ ne haber vermeksizin TEKNE’nin bağlama yerini değiştirme hakkına sahiptir.

Madde 32: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ nin 24 saat veya daha fazla süreyle MARİNA’dan uzak kalması durumunu MARİNA İŞLETMESİ’ ne önceden haber verecektir. Aynı şekilde MARİNA’ya dönüşte de, bağlama yerinin hazırlanabilmesi için en az 24 saat öncesinden TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ ni bilgilendirecektir.

Madde 33: TEKNE’ nin denizde bağlanması için bağlama yerinde bir adet tonoz zinciri ve/veya halatı verilir ve MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE’ nin emniyeti açısından TEKNE üzerindeki ugun bağlantı noktasına bu zincirin veya halatın bağlanmasını tavsiye eder. TEKNE SAHİBİ’ nin TEKNE’ sine yapılacak bağlantıya kendi halatını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder.

Madde 34: MARİNA İŞLETMESİ tarafından verilen tonoz zinciri haricinde TEKNE’ nin denizde emniyetle bağlanması için TEKNE SAHİBİ gerekli her türlü halat, usturmaça gibi malzemeleri sağlamayı, kullanmayı ve kontrolü altında tutmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 35: Filika, servis botu, jet-ski vb. TEKNE üzerinde ya da mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde TEKNE SAHİBİ denizde tuttuğu, iskele üzerine koyduğu filika, servis botu, jet-ski vb. için bağlama sözleşmesi yapmak, ücretini ödemek zorundadır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin filika, servis botu, jet-ski vb. için bağlama sözleşmesi yapmama hakkı da saklıdır.

BÖLÜM 9: ÇEKEK HİZMETLERİ VE KARA PARK SAHASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 36: TEKNE SAHİBİ’nin çekek işlemlerinden yararlanabilmesi ve kara park sahasında kalabilmesi için MARİNA İŞLETME’si ile Çekme-Atma ve Karapark sözleşmesini imzalamış olması gerekmektedir.

Madde 37: Kara park ve çekme-atma sözleşmesine ilişkin birim fiyatlar ve hesaplama formülü resmi fiyat tarifesinde belirtildiği gibidir. Çekme-Atma işlemi bir bütün olarak hesaplanır. Eğer işlemlerden birisinin daha sonra yapılması gerekmeyecekse, sadece çekme veya sadece atma ücreti, tam fiyatın yarısı olarak belirlenir. Bu hizmetlerin bedelleri peşin olarak tahsil edilir. Liftte kalma süresi maksimum 2 saattir.

Madde 38: Çekme işlemi, TEKNE’nin denizden veya taşıyıcısı üzerinden travel lift yardımıyla alınmasıyla başlar, karaya konulmasını takiben payanda ve gerekiyorsa bağlantı atkılarının montajıyla son bulur. Çekme veya atma işlemi sonunda TEKNE’yi TEKNE SAHİBİ’nin teslim almış olduğu addedilir. TEKNE’nin bir taşıyıcı üzerine yerleştirilmesi halinde, taşıyıcı üzerinde TEKNE’nin dengeli ve güvenli olarak muhafazası için gerekli her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. TEKNE atma işlemine başlanılmasından sonra, payandaların sökülmesini takiben, TEKNE’nin denize indirilmesi veya taşıyıcı üzerine konulmasında, MARİNA İŞLETME’sinin kusuru dışında, mani bir hal oluşması halinde (TEKNE’nin suya indrilmesini takiben su aldığının belirlenmesi, karinada tamiri gerektiren durum tesbiti v.hallerde), TEKNE SAHİBİ mani halin giderilmesi için travel lift üzerinde yapılacak her türlü bekleme ve/veya işlem için ilave ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 39: Uygulanacak çekek sistemine ilişkin detaylar ile TEKNE’ nin çekek işlemine konstrüktif, donanım ya da diğer açılardan uygunluğu, TEKNE’ nin imalatçısı olan firmanın TEKNE’ nin çekilmesiyle ve/veya atılmasıyla ilgili belirlediği esas ve kriterlerin uygunluğu TEKNE SAHİBİ tarafından dikkate alınır ve bu hususa ilişkin uyarıları varsa çekek işlemi öncesinde MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı olarak bildirir. Bu hususların TEKNE SAHİBİ tarafından dikkate alınmaması nedeniyle meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir.

Madde 40: Çekme atma işlemlerinin yapılacağı süre boyunca, çevre ve hava şartlarının müsait olmaması veya teknik şartlar sonucunda çekek işleminin başlatılmaması ya da yarım bırakılmasından dolayı MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 41: Çekek işlemine başlamadan önce TEKNE’ nin meyilinin ve triminin uygun derecede olması gerekmektedir. TEKNE SAHİBİ bu durumu sağlamakla yükümlüdür.

Madde 42: Çekme işlemi için TEKNE’ nin lift/kızak havuzuna getirilmesi ve uygun halde bağlanması TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır. TEKNE’nin zamanında çekek havuzuna getirilmesi veya havuzdan dıiarıya çıkarılması kendi olanaklarıyla mümkün değilse, işlem MARİNA İŞLETME’ si tarafından yapılabilir ve TEKNE SAHİBİ verilen bu hizmetin karşılığını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 43: TEKNE’ nin travel lift ile kaldırılması sırasında, TEKNE’ nin üzerinde ve/veya içinde hiçbir personel bulundurulmaz. Bunun sağlanması TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır.

Madde 44: TEKNE’ de travel liftin üst kirişine dokunacak çarmık teli gibi uzantılar varsa, bu uzantılara ait bağlantıların gevşetilmesi, sökülmesi, işlem bitiminde tekrar yerine takılması TEKNE SAHİBİ tarafından organize edilecek ve yerine getirilecek, bu işlemlerin yapılmasındaki herhangi bir eksiklik veya hata yüzünden oluşabilecek her türlü hasar TEKNE SAHİBİ’ne ait olacaktır.

Madde 45: Çekme – Atma işleminden sonra lift havuzuna indirilen TEKNE’nin en geç 30 dakika içerisinde lift havuzunu terk etmesi gerekmektedir. Kendi olanakları ile havuzu terk etmesi mümkün olmuyorsa bu işlem MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılır ve hizmet bedeli TEKNE SAHİBİ’ nden tahsil edilir.

Madde 46: TEKNE’ nin çekme sırasının kendisinde olduğuna dair MARİNA İŞLETMESİ’ nden olur alınmasını takiben teknenin çekilmek üzere ilgili lift/kızak havuzuna getirilmesi ve teknenin denize indirilmesi işlemi sırasında ve sonrasında teknede gerekli her türlü kontrolün (su alma, vb.) yapılması ve sorumluluğu tekne sahibine/donatana aittir.

Madde 47: Teknenin karinasında travel lift kaldırma paletlerinin temas etmesinde ve karaya konulan teknenin alt ve yan desteklerinin konulması sırasında teknenin konstrüktif yapısı, donatımı ve kondüsyonu gereği dikkat edilmesi gereken noktalar varsa, sakınca ve tehlike taşıyan bu tip yerler, çekek sözleşmesinde tekne sahibi tarafından belirtilmeli ve ayrıca bu husus, çekek işleminin yapıldığı yerde ve anında tekne sahibi tarafından Marina Teknik Servis yetkililerine şifahen hatırlatılmalıdır. Sapan, palet veya payanda yerleri tekne sahibi tarafından, teknesinin yapısı ve özellikleri dikkate alınarak bildirilmelidir. Teknenin kızaklama planı, teknenin çekme veya atma işlemine başlamadan önce mutlaka tekne sahibi tarafından tedarik edilerek Marina Teknik Servis Yönetimine verilmelidir. Bunun aksine bir durumda tekne gövdesinde, aksamlarında, boyasında, donanımında, vs. oluşacak hasarlardan tekne sahibi/donatan sorumludur.

Madde 48: MARİNA İŞLETME’si tarafından gerekli görüldüğü hallerde karada konaklamakta olan TEKNE’nin yeri, TEKNE SAHİBİ’ne haber verilerek değiştirilebilir. Bu tip işlemlerden ücret tahakkuk ettirilmez.

Madde 49: TEKNE’nin park edeceği alan, TEKNE SAHİBİ’nin Çekek Sözleşmesinde verdiği bilgilere uygun olarak MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir. Çekek Sözleşmesinde belirtilmiş indirme tarihini geçiren TEKNE’lerin yeri arkalarında konaklamakta olan teknelerin inişine engel teşkil ediyorsa, TEKNE SAHİBİ’ne haber verilere MARİNA İŞLETMESİ’nce değiştirilebilir. Bu nedenle yapılan travel lift çalışması ücretlendirilir ve yeri değiştirilen teknenin cari hesabına borç kaydedilir.

Madde 50: TEKNE SAHİBİ’nin, Çekek Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu iniş tarihinden daha önceki bir tarihte teknesini denize indirmek istemesi ve fakat bunun gerçekleştirilebilmesi için yer değiştirmesi gereken TEKNE(ler)’in mevcudiyeti halinde, fiziki güçlüklerin engel olmaması kaydı ile ve yer değişikliği yapılan tekne başına onaylı fiyat tarifesi üzerinden ücret tahakkuk ettirilerek işlem yapılabilir.

Madde 51: Karada konumlanan TEKNE’de motor, jeneratör, gibi titreşim yapıcı makinelerin çalıştırılması ve eylemlerde bulunulması, direğe çıkılması, direk indirilmesi veya takılması, yelken açılması, açık donanıma sarılı vaziyette yelken bırakılması yasaktır. Karada konumlanan teknenin açık donanımı üzerine sarılı vaziyette yelken bırakıyorsa, hava ve diğer koşulların etkisiyle bu yelkenin kendiliğinden kısmen ya da tamamen açılması ve bunun getireceği tehlikelere karşı gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması TEKNE SAHİBİ’nin sorumluluğundadır. Aksi durumda oluşacak her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir. Teknenin topraklaması da TEKNE SAHİBİ’ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar-ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.

Madde 52: Karada konumlanan TEKNE’nin içine büyük miktarda ağırlık ilavesi veya ağırlık azaltılması yapılacaksa MARİNA İŞLETMESİ’ne bilgi verilmesi ve bunun için yazılı izin alınması şarttır. Söz konusu işlem, yazılı onay alındıktan sonra ve tüm sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ne ait olmak üzere yapılabilir.

Madde 53: Karada bulunan TEKNE’lerden dışarıya sintine, lavabo, bulaşık, tuvalet, duş suyu gibi kirletici unsurların boşaltılması kesinlikle yasaktır. Bu tip bir uygulamaya neden olanlar hakkında derhal resmi makamlar tarafından gerekli işlemlerin yapılması için MARİNA İŞLETMESİ girişimlerde bulunacaktır. Ayrıca bu durumun yarattığı kirliliğin giderilmesi için MARİNA İŞLETMESİ’nin yapacağı işçilik saati, malzeme sarfı, ekipman kullanım kirası gibi masraf unsurlarının 3 katı tutarında temizlik ücreti tekne sahibinden alınacaktır. Tekne çevresine yayılan ve TEKNE SAHİBİ’nin kendi organizasyonu ile yerine getirilen onarım-bakım çalışmalarının yarattığı kirlilik, yine TEKNE SAHİBİtarafından yapılacak organizasyonla her günün sonunda temizlenecektir. Aksi hallerde gereken temizlik MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılacak ve teknenin tam boyunu dikkate alarak m. Uzunluk başına 5€ birim fiyat üzerinden temizlik ücretinin her seferinde tahsili yoluna gidilecektir.

Madde 54: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ ye yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında komşu tekne ve tesislerin kirlenmemesi ve zarar görmemesi için tüm masrafı kendine ait olmak üzere gerekli tedbirleri alır. Önlem alınmadan yapıldığı belirlenen işler, MARİNA İŞLETMESİ tarafından durdurulur. Aksi taktide komşu tekne ve tesislerde oluşan zarar ve ziyan tekne sahibine aittir. Madde 55: TEKNE’lerde yapılan bakım onarım çalışmalarında gereken her türlü emniyet tedbirinin alınması ve sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Aksi takdirde TEKNE SAHİBİ oluşacak her türlü zarar ve ziyanı üstleneceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 56: Teknelerin karada desteklenmesini sağlayan payanda ve takozlar sadece MARİNA İŞLETMESİ yetkilileri tarafından yerleştirilir ve yerleri değiştirilir. Bunun dışında kalan şahıslarca payandalarda, siğil ve takozlarda yer değişikliği yapmak, payanda ve takozlar arasındaki atkıları çıkarmak kesinlikle yasaktır.

Madde 57: Tekne üzerindeki kışlık branda iplerini payanda atkılarına tutturmak, payandalara zincir ve benzeri ağırlıkları asmak

tehlikeli ve yasaktır.

Madde 58: Karada bulunan TEKNE’ lere, içinde insan bulunmadığı süre boyunca, Marina tesislerinden ya da başka bir kaynaktan alınan elektrik enerjisi hatlarını bağlı tutmak sakıncalıdır. Bu konuda gerekli önlemler TEKNE SAHİBİ tarafından alınır.

Madde 59: Çekek alanında bulunan teknelerde yapılacak teknik hizmet çalışmalarının zamanı ve süresi tekne sahibi ve teknik ünite işletmecisi tarafından, marina teknik yönetimine bildirilmek zorundadır.

Madde 60: TEKNE SAHİBİ ve mürettebatı, Marina Yönetmeliği ve İş Kanunu ile iş emniyeti kurallarına uygun olmak kaydıyla kendi teknelerinin bakım ve onarımını yapabilirler. Bu durumlarda çalışan personelin SSK bordrosunun ibrazı istenebilir. Madde 61: Çekek Sahasında bulunan teknelerde, tekne Mürettebatı ve Tekne Müşterilerinin konaklaması yasaktır. Özel durumlarda, Marina Yönetiminin uygun gördüğü zaman ve sürelerde olmak şartıyla izin verilebilir.

Madde 62: MARİNA İŞLETMESİ’ nin yazılı izni olmadıkça MARİNA dışından herhangi bir şahıs veya yetkilinin MARİNA’ daki teknelerde çalışma yapması yasaktır. Ancak, özel durumlarda MARİNA İŞLETMESİ’ ne TEKNE SAHİBİ’ nin yaptığı başvurunun olumlu karşılanması halinde, Marina dışından gelecek tüm usta, teknisyen, kalfa ve çırakların günlük giriş ücreti Marina Yönetimi tarafından tespit edilir ve TEKNE SAHİBİ tarafından MARİNA İŞLETMESİ’ ne peşin olarak ödenir.

Madde 63: MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE SAHİBİ tarafından organize edilen işler için gerekli iskeleleri bulmak durumunda ve zorunda değildir. Çekek alanında mevcut iskele, sıpa, kalas gibi malzemeler öncelikle MARİNA İŞLETMESİ’ nin tasarrufundadır.

Madde 64: TEKNE SAHİBİ ve mürettebatı araçlarını otoparkta bırakmak zorundadırlar. Çekek sahasına araç girişi yasaktır, yük indirme ve boşaltma gibi durumlarda MARİNA İŞLETMESİ’ nin yük aracı kullanılacaktır. Ancak, zorunlu hallerde; MARİNA müdüriyetinin özel izni ile; MARİNA içerisindeki ara otoparklara park etmek ve önbüro’ya kayıt yaptırmak şartı ile araç girişine maksimum 30 dakika için izin verilebilir.

Madde 65: Teknede organize edilen teknik çalışmalarda her türlü emniyet ve yangın tedbirinin alınması ve sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Teknelerde patlayıcı maddelerin bulundurulması kesinlikle yasaktır. LPG tüpü gibi tehlikeli maddelerin tekneye sokulmaması patlama ve/veya yanma olasılığı yüksek olan maddelerin teknede bulundurulmaması gibi önlemler TEKNE SAHİBİ tarafından alınır.

Madde 66: TEKNE denize atılmadan önce TEKNE SAHİBİ’ nin varsa cari hesabındaki bakiye borcunu ödemesi şarttır. Aksi takdirde TEKNE’ nin denize atılmaması nedeni ile oluşacak her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

BÖLÜM 10: MARİNAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İLE MARİNA İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

Madde 67: TEKNE’ ler MARİNA’ ya giriş ve çıkışlarda veya marina içerisinde yer değiştirmeden önce MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi vermek ve MARİNA içerisindeki manevralar sırasında, MARİNA palamar botunun yardımını almak zorundadır. Manevrasına yardımcı olan MARİNA İŞLETMESİ’ ne ait botun manevra esnasındaki sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİsorumludur.

Madde 68: MARİNA içerisinde hız sınırı tabelalar ile belirtilmiştir. Tabelaların olmadığı hallerde söz konusu hız sınırı, deniz araçları için 3 deniz mili, kara araçları için azami saatte 20 km’ dir. Bu hıza uymayan TEKNE/araç sahiplerinin TEKNE’ lerinin/araçlarının MARİNA’ ya girişleri yasaklanır.

Madde 69: MARİNA sınırlarına giren kara taşıtlarının otopark haricindeki yerlere bırakılması yasaktır. Ancak, zorunlu hallerde; MARİNA müdüriyet izni ile; MARİNA içerisindeki ara otoparklara park etmek ve önbüro’ya kayıt yaptırmak şartı ile araç girişine maksimum 30 dakika için izin verilebilir. TEKNE SAHİBİ otopark için saptanan ve duyurulan ücreti öder ve kara trafiği için konulacak tüm kurallara uyar. TEKNE SAHİBİ, MARİNA park yerinde bırakacağı tüm araçların plaka numaralarını MARİNA İŞLETMESİ’ne bildirecektir. MARİNA İŞLETMESİ gerek duyduğu hallerde araçları sahibine haber vererek veya mücbir durumlarda haber vermeksizin çekme/çektirme hakkına sahiptir. Gürültülü çalışan kara aracı ile MARİNA sahasında hareket etmek yasaktır.

Madde 70: Bakım Onarım sahası dışında kalan MARİNA sahası içerisinde çevreyi kirletici ve/veya çevreye rahatsızlık verici nitelikte onarım, tadilat ve bakım yapılması yasaktır.

Madde 71: TEKNE SAHİBİ, kendi TEKNE’ si için TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur.

Madde 72: MARİNA sınırları içinde sintine ve pis su tankı boşaltılması, çöp ve diğer atık maddelerin MARİNA İŞLETMESİ’ nce tahsis edilmiş yerlerin dışında bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, aksine bir davranışla karşılaşması halinde, temizleme ücreti olarak kullanacağı malzeme, işçilik saati ve ekipman masraflarının 3 katını TEKNE SAHİBİ’ nden tahsil eder ve ayrıca konuyu ilgili resmi makamlara bildirir. MARİNA İŞLETMESİ’ nin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan TEKNE’ nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesi TEKNE SAHİBİ’ ne ödenmez.

Madde 73: MARİNA sahasından bulunan su, elektrik, telefon, TV bağlantı noktalarından tekneye uzanan kablo, hortum gibi

hatların tedariki TEKNE SAHİBİ tarafından yapılır.

Madde 74: TEKNE üzeri ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava ve deniz koşuluna karşı muhafazası tamamen TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır.

Madde 75: TEKNE’nin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem (özellikle su tahliye sistemleri) TEKNE SAHİBİ tarafından alınır.

Madde 76: MARİNA dahilinde MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilen yerler dışında ve özellikle yüzer iskelelerde, fingerlerde, rıhtımlarda, tekne çekek sahasında, otoparklarda özel eşya, bot, tekne aksesuarı, bisiklet, sal, platform, çadır, treyler, karavan vb. teçhizat bulundurmak ve benzeri ekipman muhafaza etmek ve depolamak yasaktır. Ancak özel durumlarda bırakılması MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine tabidir. Ġzinsiz bırakılan tüm malzemeler MARİNA İŞLETMESİ’ nin deposuna kaldırılacak ve TEKNE SAHİBİ’ ne depo kirası tahakkuk ettirilecektir.

Madde 77: MARİNA içinde yüzmek, dalmak, balık avlamak, avlanma yapmak, su kayağı, windsörf, kullanmak yasaktır.

Madde 78: Rıhtım, yüzer iskele, finger vb. diğer açık alanlarda çamaşır, bulaşık, kara taşıtı yıkamak yasaktır. Yelken, branda, şişme bot yıkamak ve kurutmak MARİNA İŞLETMESİ tarafından izin verilen yerlerde yapılır ve marine deterjan kullanma zorunluluğu vardır. Tekne temizliliğinde de marine detarjan kullanmak zorunludur.

Madde 79: Marina sahasında bulunan teknelerden etrafı rahatsız edebilecek şekilde konuşma, müzik yayını yapma, enstrüman çalma, gürültü çıkarma, motor çalıştırma vb. şekillerde ses, ışık ve gürültü kirliliği oluşturulması ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulması yasaktır. MARİNA sahası içinde motor ve jeneratör çalıştırılması, bunların çalışma zaman ve süreleri MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine tabidir.

Madde 80: TEKNE’ de haşere vb. zararlı varlıkların bulunması, TEKNE’ den çevreye gayri sıhhi koku ve benzeri etkilerin yayılması gibi MARİNA içinde kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlem TEKNE SAHİBİtarafından alınır. Gerekli görüldüğü hallerde belirlenen olumsuzluğu gidermek üzere, her türlü masrafı TEKNE SAHİBİ’ ne ait olmak üzere MARİNA tarafından uygun önlemler alınır.

Madde 81: Teknenin topraklaması TEKNE SAHİBİ’ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar-ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.

Madde 82: TEKNE SAHİBİ, bir günü aşan süre için TEKNE’yi MARİNA’da bırakıp ayrılmayı planlıyorsa MARİNA İŞLETMESİ’ne bilgi vermeli ve kolaylıkla ulaşabileceği adres ve diğer bilgileri belirtmelidir. Bu durumda TEKNE’nin giriş anahtarını MARİNA İŞLETMESİ’nin tayin ettiği yetkililere imza karşılığında bırakacaktır. TEKNE anahtarı sadece MARİNA İŞLETMESİ’ne teslim edilir. 3. şahıslara TEKNE SAHİBİ’nin imzalıizin belgesi olmadan anahtar verilmez. TEKNE’nin giriş anahtarının MARİNA İŞLETMESİ’nde bulunduğu süre içerisinde MARİNA İŞLETMESİ’nin tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.

Madde 83: TEKNE’de evcil hayvan bulundurulması halinde tüm evcil hayvanlar, tasma, kafes gibi hayvanların kontrol dışı hareketlerini engelleyici önlemler alınmış olarak sahipleri tarafından marina içinde gezdirilebilir. Bu hayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar-ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 84: TEKNE SAHİBİ yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, teknesinde olası bir yangın durumunda derhal kullanılabilecek uygun standart ve özelliklere sahip yeterli büyüklükte ve miktarda yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır.

Madde 85: TEKNE SAHİBİ ve tekne mürettebatı, Marina’da oluşabilecek yangın, fırtına vb. acil durumlarda MARİNA İŞLETMESİ’ nin talimatları doğrultusunda hareket etmeyi ve kendisinden istenen her yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 86: TEKNE, MARİNA’ ya giriş ve çıkışlarda veya MARİNA içi manevralarda diğer tekneleri rahatsız etmeyecek tarzda ve süratte hareket edecektir. TEKNE her zaman Liman Müdürlüğü’nün, seyrüsefer üzerinde yasal ve adli yetkiyi haiz diğer mercilerin koyduğu hız sınırı ve yönetmeliklerine tabidir.

Madde 87: MARİNA içerisinde yelken açmak kesinlikle yasaktır TEKNE motor gücü ile hareket edecek ve yelken kullanmayacaktır. Bu kurala uymayan kişiler Marina dışına çıkartılır, sözleşmeli olanların sözleşmeleri iptal edilir.

Madde 88: TEKNE’ler, sadece bağlama amacı için tahsis edilen babalara, anelelere ve gereçlere MARİNA İŞLETMESİ’ nin uygun bulduğu tarzda bağlanacaktır. Taraflar aksine anlaşmadıkları takdirde gerekli halatlar ve usturmaçalar TEKNE SAHİBİtarafından sağlanacaktır. TEKNE SAHİBİ bu halatların, usturmaçaların yeterli sayı ve evsafta olmasından, gerektiğinde değiştirilmelerinden, bakımlarından ve kullanımlarından sorumludur.

Madde 89: MARİNA içerisinde demirlemek ve başka teknelere palamar bağlamak yasaktır. Özel durumlar olduğunda palamarın bağlanacağı TEKNE SAHİBİ ya da kaptan’dan izin alınarak palamar bağlanabilir. TEKNE SAHİBİ veya TEKNE MÜRETTEBATI başka TEKNE’ lerin hareketini kolaylaştırmak için gerektiğinde palamarlarını çözmeyi kabul etmek zorundadır.

Madde 90: TEKNE adı açık bir şekilde TEKNE üzerinde ve TEKNE’ ye ait tüm ekipmanlarda yazılı olacaktır.

Madde 91: Marina içinde ateş yakmak ve çıplak ışık kaynakları kullanmak yasaktır.

Madde 92: MARİNA’ dan elektrik alacak olan TEKNE’ lerin tesisatlarının normal normlara göre olması gerekmektedir.Isıtıcı vb. cihazlar kullananların  amper oranına göre kablo kullanmaları gerekmektedir.MARİNA’ daki elektrik tesisatına yalnızca MARİNA İŞLETMESİ’ nin uygun bulduğu özel elektrik kabloları bağlanacaktır. TEKNE içerisindeki elektrikli aletlere bağlanan kabloların TEKNE SAHİBİ tarafından emniyetli ve profesyonel tarzda çekilmesi gerektiği hususunda taraflar hemfikirdirler.

Madde 93: Pis su deposu bulunmayan yatlar WC ve banyolarını MARİNA’ da kullanamazlar. Yatta bulaşık, çamaşır ve deterjanla tekne yıkayamazlar. TEKNE SAHİBİ’ nin MARİNA’ nın tahsis ettiği WC, duş grupları ile çamaşır, bulaşık yıkama yerlerini kullanması mecburidir. Aksi tespit edildiğinde deniz, rıhtım, iskele vb. kirletilen yerlerin temizleme ücreti TEKNE SAHİBİ’ nden tahsil edilir.

Madde 94: MARİNA içinde denize ve diğer tesisler üzerine (ponton, iskele, rıhtım vs.) her türlü çöp, atık yağ, septik tanklar ve benzeri yanıcı maddeler dökülemez, kirletilmesi halinde temizleme ücreti tahsil edilir. Yatlar çöplerini MARİNA İŞLETMESİ tarafından konulan çöp konteynerlerine çöplerini özel plastik torbalara doldurarak ağzını sıkıca kapattıktan sonra koku, sinek, sivrisinek üremesini önleyecek şekilde atarlar.

Madde 95: TEKNE SAHİBİ, kandilsalar, tüm yelken, halat ve ipleri başka TEKNE’ leri rahatsız etmeyecek tarzda sağlamlaştırmak ile sorumludur.

Madde 96: Bakım onarım sahaları dışında, yatın bağlama yerinde bulunduğu sırada tamirat, boyama, yağ değiştirme yapılamaz. Yapılacak onarım MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine bağlıdır.

Madde 97: MARİNA’ ya sağlam ve emin şekilde kapatılmış, sızmaya karşı garantili kaplar içinde muhafaza altına alınmış olmadıkça tehlikeli, yanıcı, zehirli, zararlı maddeler, yakıtlar ve sıvılar sokulamayacaktır. Bu konudaki yönetmeliklere, yerel yasa ve kurallara sıkı sıkıya riayet edilecektir. MARİNA’ ya ve denize kesinlikle kimyasal madde atılamaz. TEKNE’ de yanıcı veya patlayıcı madde bulunduğu takdirde bunların cins ve miktarları ayrıca MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirilir.

Madde 98: MARİNA’ daki TEKNE’ ler radyo-telefon ile yayın yapamaz.

Madde 99: Küçük çocuklar MARİNA içinde velilerinin sorumluluğu altındadır.

Madde 100: MARİNA İŞLETMESİ’ nin TEKNE veya MARİNA’ da bırakılan eşya ile ilgili tüm sorumluluğu, tekne ve eşyaları için TEKNE SAHİBİ’ ne verilen MARİNA tesislerini kullanma izninin hukuken sona ermesi ile birlikte sona erer. MARİNA İŞLETMESİ kendi veya sorumlu olduğu kişilerin kusuru sonucu meydana gelen zarar ve ziyanın dışında onayı olmadan MARİNA’ da bırakılan tekne veya eşyada meydana gelen zarar ve ziyan için sorumluluk kabul etmez. TEKNE SAHİBİ TEKNE’ deki eşyanın kaybından, çalınmasından ve hasara uğramasından sorumludur.

Madde 101: TEKNE SAHİPLERİ ve TEKNE MÜRETTEBATLARI araçlarını MARİNA İŞLETMESİ’ nin uygun gördüğü yerlere park edeceklerdir. Araçlar MARİNA’ daki çalışma sahasını engelleyecek şekilde veya yayaların kullanım alanlarını işgal edecek şekilde duramaz ve/veya bırakılamaz.

Madde 102: TEKNE SABİHİNİ’ ne ait bir araç ya da TEKNE, MARİNA’ ya veya MARİNA’ ya ait makine veya cihazına veya herhangi bir tekne ya da araca zarar verirse. Zarara yol açan TEKNE SAHİBİ hemen MARİNA İŞLETMESİ’ ne haber verecektir. Bu hallerde hasar ve zararın tazmini doğrudan ve derhal TEKNE SAHİBİ’ ne aittir.

Madde 103: MARİNA’ ya bağlayıp süresinde Bağlama Sözleşmesi yapmamış veya sözleşme yenileme tarihi geldiği halde yeni sözleşmesini yapmak için MARİNA İŞLETMESİ’ ne başvurmamış TEKNE SAHİPLERİ sözleşme yapıp tahakkuk eden bağlama ücretini peŞin ödeyecekleri tarihe kadar geçen sürenin bağlama ücretini günlük tarife üzerinden öderler.

Madde 104: TEKNE SAHİBİ ve MARİNA hizmetlerinden faydalanan kiŞiler MARİNA İŞLETMESİ’ nde verilen her türlü hizmet ve

servisler için Bakanlıkça tasdik edilmiş olan tarifeye uygun olarak peşin öderler.

Madde 105: MARİNA içindeki tüm hizmetler ve servisler için yetkili MARİNA İŞLETMESİ’ dir. TEKNE SAHİBİ veya TEKNE KAPTAN’ larının diğer kuruluş veya kişilerle yapacakları bağlantılardan dolayı MARİNA İŞLETMESİ hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Madde 106: TEKNE SAHİBİ, MARİNA tarafından verilen tüm servis ve hizmet taleplerini MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirir. TEKNE SAHİBİ, MARİNA personeline MARİNA İŞLETMESİ’ nin bilgisi dışında özel iş veremez.

Madde 107: Aşağıdaki durumlarda MARİNA İŞLETMESİ, MARİNA içinde çalışmak üzere özel izin verebilir;

a) İş MARİNA’ nın veya onun hesabına söz konusu işi yapacak olan firmaların normal olarak uzman bir alt yüklenici istihdam etmelerini gerekiyorsa,

b) İşin tümünün onarımdan ibaret bulunduğu ve mevcut garanti anlaşması çerçevesinde teknenin veya garanti anlaşmasının kapsadığı herhangi cihazın imalatçısı ve/veya satıcısı tarafından üstlendiğine MARİNA İŞLETMESİ kanaat getirirse,

c) MARİNA İŞLETMESİ, tekne sahiplerinin teknelerinde iş yapmaları için alan ayırmışsa ve onay istenen için ifası bu yerle sınırlı kalacaksa ve iç MARİNA İŞLETMESİ’ nin koyduğu kurallara ters düşmeden düzenli tarzda ifa ediliyorsa

Madde 108: MARİNA İŞLETMESİ’ nin izni olmadıkça ( ki bu müsaade normal olarak sadece bu amaçla taşeronlara verilir.) dışarıdan hiçbir yüklenici bir teknenin üzerinde ve/veya içinde ücret karşılığı iş yapamaz. MARİNA’ da iş yeri olmayan yükleniciler MARİNA İŞLETMESİ’ ni tatmin edecek ölçüde yeterliliklerini kanıtlamak, muhtemel zararlara karşı geçerli sigorta poliçesi ve gerekli durumlarda ürün kalite garantisi ibraz etmek zorundadırlar.

Madde 109: MARİNA İŞLETMESİ tek taraflı irade beyanıyla, YAT SAHİBİ/ Donatanın tekne ve / veya MARİNA’ daki herhangi bir malıyla ilişkili kira, muhafaza, kullanma bedeli, komisyon, palamar ücreti, iş yapılması, hizmet verilmesi veya herhangi bir sebeple oluşan para borçlarını, Yat Sahibi / Donatan MARİNA İŞLETMESİ’ ne tamamen ödemedikçe tekne MARİNA’ da veya nerede bulunursa bulunsun, TEKNE veya TEKNE SAHİBİ’nin diğer mal veya malları üzerinde genel veya özel yasal ipotek tesis etmek ve hapis hakkını kullanmak yetkisini saklı tutar.

BÖLÜM 11: TİCARİ ÜNİTELERİN BAĞLI OLDUĞU ESASLAR

Madde 110: Bu hükümler ticari ünitelerin kiracılarına veya bu bölümlerden herhangi bir şekilde sürekli olarak yararlananlara uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davranış, bu ünitelerden yararlananların sorumluluğunu doğurur. Kira hakkına dayanarak ya da başka surette bu bölümlerden sürekli olarak yararlananlar, çalıştırdıkları personel yahut ziyaretçi ve müşterilerin yönetim planına aykırı düşen davranışlarından, bu davranışı ifa edenlerle birlikte müteselsilen sorumludur.

Madde 111: Ticari üniteleri kullananlar, gerek bu üniteleri gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken dürüstlük kuralına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve bu yönetim planına eksiksiz uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Madde 112: Ticari ünite kullanıcıları, ana gayrimenkulde, koku, gürültü, toz çıkacak eylemlerden ve genel görünümü olumsuz yönde etkileyebilecek, ana gayrimenkulün mimari ve estetik bütünlüğünü bozacak davranışlardan kaçınmaya mecburdurlar.

Madde 113: Ticari Ünite kullanıcılarının ana gayrimenkulde yangın çıkmasına sebep olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek maddeler kullanmaları ve bulundurmaları yasaktır.

Madde 114: Ticari Ünite kullanıcıları, ünite, tahsisli alanlar ve ortak yerlerde tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, patlama ve sızma suretiyle çevreye zarar verecek her çeşit mal ve malzemeyi bulunduramazlar.

Madde 115: Ticari Üniteleri kullananlar üniteleri yönetim planına bağlı kullanım amacı dışında kullanamazlar. Bu ünitelerde imalathane veya atölyeler açılması ve mesken olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. Buralarda siyasi amaçlı toplantı ve gösteri düzenlenemez.

Madde 116: Ünitelerde, ana yapının orijinal mimari görünümünü etkilesin veya etkilemesin, dış cephe üzerinde herhangi bir değişiklik veya ilave yapılması, bu arada pencerelere klima cihazları yahut vantilatör takılması yasaktır.

Madde 117: Gerek pencereler gerekse dış cephe üzerinde flama, tanıtıcı bayrak, pankart, tabela, levha vb. Bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ ’nin proje üzerinden vereceği izne bağlıdır.

Madde 118: Kırılan dış camların yerine orijinal camların takılması zorunludur. Ortak anten tesisatı dışında ünitelere ayrıca anten
takılamaz.

Madde 119: Ticari Ünite kullanıcıları, MARİNA İŞLETMESİ tarafından karar almadıkça ortak yerlerde ve şeylerde hiçbir değişiklik yapamazlar, inşaat ve onarım işlemlerine girişemez ve bu şeyleri, işbu yönetim planı ve yasa ile belirlenen amaç ve işlevleri dışında kullanılamazlar. Ticari ünite kullanıcılarının inşaat ve onarım faaliyetinde bulunmaları, bu konuda hazırladıkları projeleri MARİNA İŞLETMESİ’ ne tasdik ettirmeleri ile mümkündür. Bu inşaat veya onarım faaliyetleri dolayısıyla MARİNA içine girecek malzeme, işçi, ekipman, vs. MARİNA’ ya giriş yöntem ve saatleri MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir.

Madde 120: Ticari Ünitelerin yılın hangi günleri ve her gün hangi saatleri arasında açık kalacağı veya hangi sınırlar içinde kapalı

tutulacağı MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir.

Madde 121: Ticari Ünitelerde temizlik, onarım, mal teslimi, vitrin hazırlama vs. gibi maksatlarda giriş çıkışların hangi gün ve saatlerde nasıl yapılacağı MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir.

Madde 122: Ticari Ünite kullananlar, acil çıkış kapıları vs. gibi ana binanın ve ana binada bulunanların güvenliği açısından hayati önem taşıyan; mekanlara giriş çıkışı engelleyecek veya o mekanlarda seyretmeyi zorlaştıracak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Aksine hareket halinde engelleyici davranış ve durumlar MARİNA İŞLETMESİ tarafından bertaraf edildiği gibi, buna sebep olanlara cezai yaptırım uygulanacaktır.

Madde 123: Ticari Ünitelerde hayvan beslenmesi veya çarşı dükkanlarda hayvanlarla ilgili ticaret yapılması MARİNA İŞLETMESİ’ den yazılı izin alınmasına bağlıdır. Bu gibi durumlarda Ticari Üniteleri kullananların uyması gereken kurallar ve hangi tip hayvanlara izin verildiği de MARİNA İŞLETMESİ’ nce ayrıca belirtilir. Kapalı yerlerde bulundurulması mutad olmayan hayvanlara kesinlikle izin verilmez. Söz konusu ilkelere uyulmaması halinde MARİNA İŞLETMESİ verdiği izni her zaman geri alabilir.

Madde 124: Her Ticari Ünite kullanıcısı, hakkını münhasıran kendi ünitesinin içinde tutmak ve ne taraftan ve ne olursa olsun en ufak biçimde dahi olsa kendisine tahsis edilen mekanın sınırları dışına taşan davranışlardan kaçınmak mecburiyetindedir.

Madde 125: Ticari Ünitelerdeki mal tesliminin yahut bu bölümlerden dışarı mal sevkiyatının hangi saatler içinde, hangi yolu takip ederek ve hangi vasıtalarla yapılacağı MARİNA İŞLETMESİ tarafından kararlaştırılır.

Madde 126: Kendilerine otopark yeri gösterilen ticari ünite kullanıcıları, arabalarının plaka numarasını MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirmek zorundadırlar.

BÖLÜM 12: MARİNA MÜDÜRÜNÜN MARİNADA GEREKLİ DÜZENİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YETKİLERİ

Madde 127: Marina Müdürü MARİNA’ nın düzenli, temiz ve güvenli şekilde işletilmesi ve yönetilmesi ile hizmetlilerle hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Yatların MARİNA’ ya giriş, bağlama, kalış ve MARİNA’ dan çıkışlarını düzenler,

b) Yatın yanaşacağı ve bağlanacağı yerleri seçer, gerekli görüldüğü durumlarda ve olağanüstü hallerde, yatlara tahsis edilen yanaşma yerlerini değiştirir ve yatları kaptan veya sahipleri marina’da bulunmadığı takdirde marina’da görevli personel eliyle gerekli yerlere çektirir.

c) Kaptan ve sahipleri bulunmayan yatlarda acil durumlarda gerekebilecek tamiratı yaptırır. Bedelini daha sonra tahsil eder.

d) Marina’nın düzenini, sükununu, bozan, kamu için tehlike yaratan ve yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranışları hakkında yat sahip ve kaptanlarını uyarır. Uyarıya rağmen aynı veya benzeri davranışları sürdüren kişileri, liman başkanlığına haberdar ederek marina dışına çıkarır ve diğer ceza tedbirlerini alır. Yat ve yatçıların dışındaki kişilerin benzeri davranışları halinde marina haricine çıkarır. Marinaya sokmaz ve ünitelerdeki faaliyetlerden yararlanmaktan men eder. Kurallara uymayan tekne sahibinin yaptığı geçerli bağlama sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh eder. Bu gibi durumlarda teknenin marina dışına çıkarılması (Tekne’nin karaya alınması da dahil) için gerekli bütün işlemleri, bedeli tekne sahibine borç yazılmak üzere yerine getirir.

e) Marina içinde güvenliğin sağlanması bakımından gerekli durumlarda marina güvenlik görevlilerini çağırır.

f) Bu yönetmelikte izne tabi olduğu belirlenen işlemler için yapılan istekleri inceler ve uygun gördüğü durumlarda izin verir.

g) Bu yönetmeliğin öngördüğü görevleri yapar ve tedbirleri alır.

h) MARİNA’da yat limanı işletme belgesi kapsamında sağlanan diğer hizmetlerde çalışan personelin çalışmalarına ilişkine esasları düzenler bu hizmetler arasında koordinasyonu sağlar ve uyum sağlamayanlarla sakıncalı ilgili mercilere bildirir.

i) Gerekli görüldüğü takdirde, bu yönetmelikte yasaklanan işletmelere izin verir ya da işin icabına göre yeni kural ve düzenlemeler getirebilir.

j) MARİNA sınırları içerisinde sahibi belirlenemeyen veya geçerli biz bağlama sözleşmesi bulunmayan teknelerin güvenliği açısından gerektiğinde karaya alınmasını sağlar. Bu hizmetten doğacak tüm masraflardan TEKNE SAHİBİ sorumludur. Tekne sahibinin uzun süre belirlenememesi halinde, TEKNE’ nin biriken borçlarını tahsil etmek için gerekli her türlü yasal işlem MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılır.

k) Marina Müdürü, ticari ünitelerin çalışma saatlerini, hizmetlerin başlangıç ve bitiş sürelerini belirler. Bu çalışmaların yürütülme

şeklini, temizliğini, güvenliğini, amaca uygunluğunu denetler. Çalışanların kılık kıyafetlerini, davranış biçimlerini kontrol eder.

l) Marina Müdürü, MARİNA sahasının kirlenmemesi için her türlü tedbirler alır ve tekne sahibinden tedbirlerin alınmasını talep eder.

m) Marina Müdürü, gerekli gördüğü durumlarda bu yönetmelikte belirlenen yetkileri kısmen ya da tamamen, şifahi ya da yazılı talimatlarla astlarına devredebilir.

BÖLÜM 13: SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

Madde 128: MARİNA İŞLETMESİ’ nde denizcilik ile ilgili hizmetler gemi adamı belgesine sahip kişilerce yaptırılır.

Madde 129: MARİNA’ dan yararlanacak olan TEKNE’ nin geçerli ve yeterli full kaskosu ve 3.ġahıs Mali Mesuliyet sigortasının olması zorunludur. Bağlama ve/veya çekme atma sözleşmesi yapılırken sigorta belgesinin bir örneğinin MARİNA İŞLETMESİ’ ne verilmesi gerekmektedir. Tam kapsamlı ve yeterli değerler üzerinden yapılmış bir sigortası olmayan ya da sigortasının geçerlilik süresi dolmuş olan TEKNE’ lerin bağlama sözleşmesi ancak, uygun bir 3. ġahıs Mali Mesuliyet Sigortası’nın varlığı halinde geçerliliğini sürdürecektir. Ancak her zaman 3. ġahıs mali mesuliyet sigortası ile karşılanamayan zarar-ziyandan TEKNE SAHİBİ doğrudan sorumludur. Eğer 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası’ da yoksa bağlama sözleşmesi iptal edilecektir. Bu gibi durumlarda teknenin MARİNA’ dan çıkarılması için (Tekne’nin karaya alınması dahil) bütün işlemler MARİNA İŞLETMESİ Tarafından yapılacak ve bu nedenle doğacak bütün masrafların TEKNE SAHİBİ’nden alınması yoluna gidilecektir.

Madde 130: TEKNE SAHİBİ, Tekne Mürettebatının ve tekne müşterilerinin MARİNA İŞLETMESİ’ ne ve elemanlarına, MARİNA’ da bulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3. ġahıslara verecekleri her türlü zararın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 131: TEKNE SAHİBİ, teknesinde bulunan eşyaların çalınmasından, hasara uğramasından ve mürettebatının / müşterilerinin uğrayacağı her türlü zarar ziyan ve kazadan sorumludur.

Madde 132: TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ’ nin kendi teknelerine ve / veya başka teknelere, MARİNA İŞLETMESİ’ ne ait tesislere verdiği zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ve sorumluluğunda değildir.

Madde 133: Malzeme depolarında meydana gelebilecek çalınma ve kayıplar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ sorumluluğunda değildir.

Madde 134: TEKNE’ nin travel lift ile sudan veya taşıyıcısı üzerinden alınarak karadaki yerlerine taşınmaları veya karadaki veya taşıyıcısı üzerindeki yerlerinden alınarak denize veya başka bir taşıyıcı üzerine taşınmaları esnasında, tekneye ait çürük ya da zayıf kısımların kopması ya da salmanın omurgadan, omurganın salmadan ayrılması gibi olayların neden olacakları zarar, ziyan ve hasarlar Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 135: TEKNE SAHİBİ ve / veya TEKNE MÜRETTEBATINCA karada bulunan teknelerinde bakım – tamir işleri yaparken teknedeki ve çevredeki diğer tekne, araç, gereç, ve kişilerin uğrayacakları zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 136: MARİNA İŞLETMESİ’ nin sağlamış olduğu Güvenlik Hizmeti, sadece caydırıcılık özelliği taşımaktadır. Güvenlik hizmetinin sadece bir önlem niteliği taşıması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ, MARİNA’ da meydana gelebilecek, teknelerin ve/veya kayıtlı veya kayıtsız envanterindeki malzemenin kısmen ya da tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi ile tekne sahibinin, mürettebatının ve müşterilerinin yaralama, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasardan sorumlu tutulamaz.

Madde 137: İş bu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf halinde İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 138: Teos Marina İşletme ve Ticaret A.Ş. yukarıda belirtilen Şartları, MARİNA İŞLETMESİ’ nin gereklerine göre her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 139: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 2634 sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği geçerli olacaktır.

Marina Bağlama Sözleşmesi ve Çekme Atma Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir eki durumundaki, yukarıda toplam 139 madde halinde toplanmış TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş. İŞLETME YÖNETMELİĞİ’ nin bütün ifadelerini okuduğumu, anladığımı bir nüshasını teslim aldığımı ve aynen kabul edip gereğini yapacağımı beyan ve taahhüt ederim.

İmza Tarihi       : ……. / ……. / 20 …….

                                                                     TEKNE SAHİBİ / KAPTANI                                                                                                   TEOS MARİNA

Adı Soyadı         :

İmza                  :