TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş.
İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM 1: TANIMLAR

Madde 1: Bu yönetmelikte yer alan;
a) TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş. Koloğlu Holding iştiraki olarak işletilen marina tesisini,
b) MARİNA İŞLETMESİ, Sığacık Mahallesi, Akkum Caddesi No:4 35460 Seferihisar – İzmir / Türkiye adresinde mukim Teos Marina İşletme ve Ticaret A.Ş. tanımına dahil olan işletmelerden ve bu yönetmeliğin ekleri olan Marina Bağlama - Karapark - Çekme ve Atma Sözleşmesinde unvanının yer aldığı şirket ve marinayı,
c) MARİNA GÜVENLİK SAHASI, TEKNE’ lerin bağlandığı ve kamuya açık alanlardan güvenlik çiti ve / veya parmaklık peyzajla ayrılmış çarşı alanı, iskeleler, rıhtımlar, mendirekler, dolgu alanları, otoparklar, yakıt istasyonu ve tekne çekek yerlerini,
d) MARİNA, Teos Marina İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin tüm kara ve deniz alanını,
e) TEKNE, MARİNA’ yı kullanan deniz araçlarını,
f) TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ nin belgesinde DONATAN sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı ya da topluca tüzel ya da özel kişileri veya donatanın TEKNE’yi işletmesi / kullanması için yetki verdiği tüzel ya da özel kişileri ya da donatanın veya TEKNE işletmecisinin yetkili kıldığı kaptanı ve diğer özel kişileri,
g) TEKNE MÜRETTEBATI, TEKNE SAHİBİ tarafından TEKNE’ de bulunmak üzere yetkilendirilmiş ve / veya TEKNE’de bir hizmet ifa eden (müşteri veya dışarıdan TEKNE’ ye geçici hizmet verenler haricindeki) kişileri,
h) TEKNE MİSAFİRİ, TEKNE’ den faydalanmak üzere TEKNE SAHİBİ tarafından MARİNA’ ya getirilen veya gönderilen kişileri,
i) ARAÇ, TEKNE SAHİBİ’ ne, misafirlerine, mürettebatına veya TEKNE’ ye iş yapan kişilere ait her türlü kara aracını vinç vb. iş makinelerini,
j) TEKNİSYEN, TEKNE SAHİBİ’ nin TEKNE’ sine tamir bakım ve onarım işi ifa etmek üzere MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı bildirimde bulunmak sureti ile gönderdiği, getirdiği usta, servis ve bunun gibi şahısları ifade eder.

İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde geçen yetkili kılınan ve yetkilendirilmiş ifadelerinden anlaşılan; TEKNE’ nin belgelerini elinde bulunduran kişinin MARİNA İŞLETME’ si ile TEKNE SAHİBİ adına sözleşme imzalamaya MARİNA İŞLETME’ sinin yazılı ve sözlü tebligatlarını tebliğ ve tebellüğ etmeye gerekli ödemeleri yapması için yeterli olduğudur. Bu sözleşmenin 6.maddesi hükümleri saklıdır.

BÖLÜM 2: AMAÇ ve KAPSAM

Madde 2: Bu yönetmelik TEOS MARİNA’ nın yönetim ilkelerini düzenler.
Madde 3: Bu yönetmelik hükümleri TEOS MARİNA’ dan yararlanacak olan tüm şahıslara, deniz ve kara araçlarına, kiralık ünitelere ve bu üniteleri kullananlara uygulanacaktır.
Madde 4: TEKNE SAHİBİ kendisinin ve yukarıdaki 1. maddede tanımı belirtilen kişi ve kuruluşların bu yönetmelik hükümlerine ve bu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların kararlarına aynen uyacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

BÖLÜM 3: YASAL DAYANAK

Madde 5: Bu yönetmelik 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

 BÖLÜM 4: MARİNA’DAN YARARLANMA

Madde 6: MARİNA İŞLETMESİ, işbu yönetmelik şartlarına aykırı tutum ve davranışları belirlenen şahıs, firma, araç ve deniz araçlarının MARİNA’ ya girişine izin vermeyebilir ve / veya hizmet vermeyi durdurabilir. MARİNA İŞLETMESİ, ilk defa MARİNA’ dan hizmet almak isteyen TEKNE’ yi ya da TEKNE SAHİBİ’ ni seçme hakkı saklıdır. Bu durumdan etkilenecek taraflar için söz konusu olabilecek her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz. Ayrıca iş bu yönetmelik şartlarına aykırı tutum ve davranışları belirlenen şahıs, firma, TEKNE SAHİBİ ve TEKNE MÜRETTEBATI’ nın MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğradığı zarar ve ziyanları tazmin edecektir.
Madde 7: Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 4. maddesi (f) fıkrasında belirtilen özel ve ticari yatlardan başka TEKNE’ lerin MARİNA sahasına girmesine izin verilmesi veya karaya alınması MARİNA İŞLETMESİ’ nin tasarrufundadır.
Madde 8: MARİNA’ da TEKNE’ sini bağlayacak ve diğer hizmetlerden yararlanacak olan TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ yle en geç TEKNE’nin MARİNA’ ya giriş yaptığı gün bağlama sözleşmesi imzalamak ve TEKNE’ nin geçerli Tonilato, Denize Elverişlilik, sigorta poliçesi ve diğer tüm sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlilikteki belgeleri MARİNA İŞLETMESİ’ ne ibraz etmekle yükümlüdür. 
Madde 9: MARİNA’ dan yararlanacak olan TEKNE’ nin, denize elverişlilik belgelerinin bulunması, tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması, doğal çevreyi kirletici unsurlardan arındırılmış ve / veya çevreyi koruyucu ekipmanlarla teçhiz edilmiş durumda, bu konuda yürürlükte olan mevzuata uygun olması zorunludur. TEKNE kaptanı ve mürettebatının her birinin geçerli ve yeterli ehliyete haiz olmasından TEKNE SAHİBİ sorumludur. TEKNE’ nin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranması ve idari ve cezai yaptırıma tabi tutulması durumunda MARİNA İŞLETMESİ bu durumu iş bu yönetmeliğe aykırı davranış kabul edip tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. TEKNE’ nin Çevre Kanunu’na ve ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğrayacağı zarar ve ziyan veya idari ceza MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilk yazılı başvuru durumunda TEKNE SAHİBİ’ nce derhal tazmin edilecektir.

Madde 10: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ sinde bulunan mürettebat, müşteri ve konuk kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden ilgili kişi ile birlikte, tek başına, müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur.
Madde 11: TEKNE SAHİBİ TEKNE’ sinde çalışmak üzere görevlendireceği TEKNE Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI için MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı olarak bilgi vermemiş ise MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu kişileri MARİNA içerisine almama ve / veya MARİNA dışına çıkarma yetkisine sahip olduğunu peşinen kabul eder. TEKNE SAHİBİ bu kişilerin MARİNA’ ya alınmaması ve / veya MARİNA dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 12: TEKNE SAHİBİ kendisinin, TEKNE’ sinin, TEKNE MÜRETTEBATI’ nın ve TEKNE müşterisinin Türk Karasuları’na girişi ve / veya çıkışı, Türk Karasuları’nda seyri ve Türkiye’de bulunması, TEKNE’ nin MARİNA’ da kışlamaya bırakılması ve / veya kışlamadan çözülmesi, Türkiye’den TEKNE’ sinden başka bir vasıta ile ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı öğrenmek, geçerli belgeleri hazırlamak zorundadır. TEKNE SAHİBİ’ nin ihlalinden dolayı ilgili kamu otoriteleri tarafından MARİNA İŞLETMESİ’ ne verilebilecek her türlü adli ve idari para cezalarından TEKNE SAHİBİ sorumludur. Bu cezaları MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilk yazılı başvurusu durumunda derhal tazmin edilecektir.
Madde 13: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ sinde bakım onarım vs. işleri yapmak üzere MARİNA dışından çağıracağı TEKNİSYENLER için MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verip onay almak, bu kişilerin MARİNA’ ya girişi ile ilgili formaliteleri yerine getirerek MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenmiş teknisyen giriş ücretini peşin ödemek zorundadır. TEKNE SAHİBİ bu kişilerin MARİNA’ da sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Gerekli işlemler yapılmadığı halde TEKNE’ de bulundukları belirlenen kişiler, MARİNA İŞLETMESİ tarafından MARİNA dışına çıkarılır. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin MARİNA dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ ni sorumlu tutmayacağını ve bu takdirde Teknisyen Giriş Ücretinin iki mislini cezalı olarak derhal ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 14: MARİNA İŞLETMESİ’ nin sağladığı temel ve ek hizmetlere ait ücretlerin bir bölümü MARİNA ücret tarifesinde belirtilmiştir. Uygulanan tüm ücretlerin basılı fiyat listesinde belirtilmesi zorunluluğu olmayıp, MARİNA hizmetlerine ilişkin ücretler MARİNA İŞLETMESİ’ nin gereklerine göre yeniden belirlenebilir.
Madde 15: TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ tarafından TEKNE’ ye ve kendisine sağlanan tüm hizmetlerin, MARİNA İŞLETMESİ’ nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden karşılığını MARİNA İŞLETMESİ’ nin öngördüğü sürede ve şartlarda ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin bu maddede belirtilen şekilde yapılmaması halinde, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilgili hizmet için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, ödemelerle ilgili oluşacak gecikmelere aylık %10 oranında faiz uygulanacağını peşinen kabul ve taahhüt ettiğini, MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini, MARİNA İŞLETMESİ’ nin söz konusu hizmeti vermeyi durdurabileceğini peşinen kabul eder.
Madde 16: MARİNA’ dan yararlanacak TEKNE’ nin tam donanımlı, kendi olanaklarıyla seyredebilecek, her türlü hava ve deniz koşullarına karşı korunaklı bir şekilde denize elverişli olması, doğal çevreyi kirletici unsurlardan arındırılmış ve / veya çevreyi koruyucu ekipmanlarla teçhiz edilmiş durumda olması gereklidir. Bu hususlara uygun olmayan TEKNE’ lerin MARİNA sahasına girmesine izin verilmesi, MARİNA İŞLETMESİ’ nin tasarrufundadır. TEKNE’ nin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranması ve idari ve cezai yaptırıma tabi tutulması durumunda MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu durumu iş bu yönetmeliğe aykırı davranış kabul edip, tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. TEKNE’nin Çevre Kanunu’na ve ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğrayacağı zarar ve ziyan veya idari ceza MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilk yazılı başvuru durumunda TEKNE SAHİBİ’ nce derhal tazmin edilecektir.
Madde 17: TEKNE’ nin MARİNA içindeki manevrası için, TEKNE Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI’ nın her birinin, geçerli ve yeterli gemi adamı ehliyetine haiz olmasından ve bunun her türlü sonuçlarından TEKNE SAHİBİ sorumludur.
Madde 18: MARİNA’ dan yararlanacak olan TEKNE’ nin, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MİSAFİRLERİ’ ni kapsayan geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olması zorunludur. Bağlama sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde geçerliliği sona erecek olan sigorta poliçeleri TEKNE SAHİBİ tarafından zamanında yenilenmek zorundadır. Aksi takdirde MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE’ nin bağlama sözleşmesini feshetme ve TEKNE’ yi MARİNA dışına çıkarma hakkına sahiptir. MARİNA İŞLETMESİ’ nin buna ilişkin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan talep hakkı saklıdır.
Madde 19: MARİNA sahasındaki herhangi bir üniteyi kiralamak suretiyle TEKNE SAHİPLERİ’ ne teknik servis hizmeti veren özel ve / veya tüzel şahıslar ile çalışanlarını TEKNE SAHİBİ tarafından kendisi TEKNE üzerinde yokken çalışmaları için görevlendirmesi durumunda, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı bilgi vermek zorundadır. Bu yazılı bilgide, TEKNE üzerinde çalışma yapacak özel ve / veya tüzel şahısların tanımlanması, çalışma yapılacak sürenin belirtilmesi gereklidir. MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu şekilde yetkilendirilmemiş kişileri TEKNE dışına çıkarma yetkisine sahip olduğunu TEKNE SAHİBİ peşinen kabul eder. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin TEKNE dışına çıkarılması nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 20: TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ tarafından TEKNE’ ye ve kendisine sağlanan tüm hizmetlerin, MARİNA İŞLETMESİ‘nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden karşılığını MARİNA İŞLETMESİ‘ nin öngördüğü sürede ve şartlarda ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin bu maddede belirtilen şekilde yapılmaması halinde, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilgili hizmeti için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, ödemelerle ilgili oluşacak gecikmelere aylık %10 oranında faiz uygulanacağını, MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini ve / veya hizmetlerin kısmen veya tamamen kesileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 21: TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ tarafından TEKNE’ ye ve kendisine sağlanan tüm hizmetleri, araç gereçleri ve MARİNA İŞLETMESİ altyapısını zarar vermeden iyi koşullarda kullanacağını, temiz, bakımlı ve bulduğu gibi bırakacağını, diğer kullanıcıların haklarına saygı göstereceğini taahhüt eder. Kötü kullanımı ya da zarar verdiği tespit edilirse zararı tazmin edeceğini taahhüt eder. TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MİSAFİRLERİ ’nin vereceği zararı MARİNA İŞLETMESİ ilgilisine fatura edecektir. Diğer TEKNE’ ler ile sürekli geçimsizlik içinde olan, yüksek ses, gürültü vb. rahatsızlık veren TEKNE’ ler öncelikle MARİNA İŞLETMESİ tarafından uyarılacaktır. Bu durumun devam etmesi ve diğer TEKNE’ ler için çekilmez hal alması durumunda MARİNA İŞLETMESİ’ nin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı olduğu TEKNE SAHİBİ’ nce peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Madde 22: MARİNA sahasından faydalanan deniz taşıtları, kara taşıtları ve kiralık üniteler tanıtım içeren sponsor reklamı alamaz. Herhangi bir kişi ya da kurumu tanıtıcı faaliyette bulunamaz. MARİNA İŞLETMESİ ‘nin standartları dışında kiralık, satılık ilanı asamaz. Bulundurması gereken yasal ülke bayrağı dışında herhangi bir siyasi, dini ya da topluluğu temsil edecek bayrak, flama, logo ya da görsel asamaz. Bu gibi durumların tümü MARİNA İŞLETMESİ’ nin yazılı iznine tabidir. İzinsiz ihlal tespitinde MARİNA İŞLETMESİ tek taraflı fesih hakkını kullanabilir. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 

BÖLÜM 5: BAĞLAMA VE ÇEKEK REZERVASYONLARI, İPTAL SÜRELERİ VE ŞARTLARI

Madde 23: Konaklama ve / veya Çekek rezervasyonu, rezervasyon formunun TEKNE SAHİBİ’ nce imzalanması, avansın TEOS MARİNA İŞLETMESİ’ ne ulaşması ve sonrasında TEOS MARİNA İŞLETMESİ’ nin imzasıyla kesinlik kazanmış olur. Rezervasyon avansı, 30 gün ve daha uzun süreli sözleşmeler için TEKNE SAHİBİ’nin beyan ettiği TEKNE ölçülerine ve süreye göre, hesaplanan bedelin %25’i dir. 30 günden daha kısa süreli rezervasyonlar için TEKNE SAHİBİ’nin beyan ettiği TEKNE ölçülerine ve süreye göre, hesaplanan bedelin %100’ü dür. Yapılan rezervasyon, başka bir TEKNE adına devredilemez. Rezervasyonun başka bir tarihe ertelenmesi, rezervasyon başlama tarihinden en az 60 gün önce yazılı olarak TEOS MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirilmesi ve TEOS MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu tarih değişikliği talebini kabul ve yazılı teyit etmesi durumunda mümkündür. Fatura aşamasında yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereğince tahakkuk edecek her türlü vergi TEKNE SAHİBİ’ nce ödenecektir. Rezervasyonun sözleşmeye dönüşmesi esnasında nihai hesaplama, geçerli olan güncel fiyat tarifesi üzerinden ve işbu yönetmeliğin 25. Maddesinde belirtilen gerçek tekne boyutları hesaplaması esas alınarak ön büroda yapılacaktır.

Rezervasyon iptali halinde, aşağıdaki kurallar uygulanır:

 1. Rezervasyon avansını ödeyerek rezervasyon yaptıran TEKNE, beyan edilen tarihte gelmez ise, avansı iade edilmez.
 2. 30 günden kısa süre konaklama talebiyle yaptırılan rezervasyon iptal edilemez ve ödenen %100 ‘lük rezervasyon avansı iade edilmez.
 3. Sözleşmenin başlamasından en az 90 gün önce rezervasyonun iptal edilmesi halinde, ödenen avansın tamamı geri ödenir.
 4. Sözleşmenin başlamasından 60 gün önce rezervasyonun iptal edilmesi halinde, avansın %75 'i geri ödenir.
 5. Sözleşmenin başlamasına 60 günden az kala rezervasyonun iptal edilmesi halinde, geri ödeme yapılmaz. Bu durumda rezervasyonun iptali nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan TEOS MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

BÖLÜM 6: BAĞLAMA-ÇEKEK VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 24: Deniz – Kara Konaklama ve Çekme – Atma ücretleri peşin ödenir. Deniz- Kara Konaklama ve Çekme-Atma ücretleri TEKNE’ nin tam boyu, genişliği ve ilgili sözleşmenin imzalandığı gün geçerli olan yürürlükteki birim fiyatlar ve koşullar esas alınarak hesaplanır. Deniz – Kara Konaklama ve Çekme - Atma birim fiyatları ve diğer koşullar, MARİNA İŞLETMESİ’ nin yayınladığı fiyat listesinde belirtilir. Bağlama Süresi “Minimum günlük kullanım 24 saattir.” esasına ve geceleme sayısına göre hesaplanır.
Madde 25: TEKNE’ nin Tam Boyunun ve Genişliğinin belirlenmesi için MARİNA İŞLETMESİ’ nin görevlendirdiği personel tekne üzerinde işbu maddede belirtilmiş olan esaslara göre ölçüm yapar. TEKNE SAHİBİ bu görevlinin teknesi üzerinde ölçüm yapmasına izin vermek zorundadır. Tam boy, TEKNE’ nin güvertesi üzerinde baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde, başta baston hariç en ön noktası ile kıçta matafora hariç, yüzme platformu dahil en arka noktası arasındaki yatay mesafedir. Genişlik, baş-kıç merkez hattına ufki yönde dik olarak TEKNE’ nin en geniş mesafesidir. Genişliği ve / veya boyu değişken olabilen teknelerde tekne ebadı, teknenin değişebilen boy / en değerlerinin her birinin maksimum hali baz alınacak şekilde hesaplanır.
Madde 26: Bağlama bedeli, bağlama sözleşmesi üzerinde beyan edilen sözleşme süresi esas alınarak hesaplanır. TEKNE SAHİBİ bağlama bedelinin peşin olarak ödenmediği durumlarda, kullanılan bağlama süresine ilişkin bağlama bedelinin fiyat listesindeki günlük birim fiyat esas alınarak hesaplanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Kara Konaklama ve Çekme-Atma ücretinin peşin ödenmemesi halinde MARİNA İŞLETMESİ ilgili hizmeti vermez. TEKNE ve / veya TEKNE SAHİBİ’ nin bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ nin hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını TEKNE SAHİBİ peşinen kabul ve taahhüt eder. Bağlama bedeli peşin alınmaksızın bu hizmet verilmiş ise, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilgili hizmet için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, ödemelerle ilgili oluşacak gecikmelere aylık %10 oranında faiz uygulanacağını, MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini ve / veya hizmetlerin kısmen veya tamamen kesileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. KDV, Sözleşme Damga Vergisi ve / veya başka vergilerin eklenmesi, arttırılması veya azaltılması halinde MARİNA İŞLETMESİ’ nin işbu maddede belirtilen esaslar dahilinde, TEKNE SAHİBİ’ ne karşı intibak ve rücu hakkı saklıdır. Bu bağlamda, yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereğince tahakkuk eden her türlü vergi TEKNE SAHİBİ tarafından peşin ödenir.
Madde 27: Temel MARİNA hizmetlerinin yanı sıra su, servis pedestali tahsisi, A.D. Panosu tahsisi, telefon, faks, internet bağlantısı, data hattı gibi hizmetler ile TEKNE ‘nin MARİNA ‘ya denizden giriş ve / veya MARİNA’ dan denizden çıkışında yararlanılan palamar botu ve kılavuzluk hizmetleri, dalgıçlık hizmeti, sintine, pis su boşaltma hizmeti, otopark hizmeti ücretli olup olanaklar nispetinde verilebilir. Bu hizmetlerin süre ve / veya ücretleri MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir. MARİNA İŞLETMESİ, ek hizmetlerin niteliği ve niceliği konusunda yazılı olanlardan öteye TEKNE SAHİBİ’ ne karşı bir yükümlülük taşımaz. Bu hizmetlerin bir dönem ücretsiz olması o hizmete MARİNA İŞLETMESİ tarafından herhangi bir tarihten itibaren ücret uygulanması hakkına hiçbir şekilde halel getirmez. TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilgili hizmet için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, ödemelerle ilgili oluşacak gecikmelere aylık %10 oranında faiz uygulanacağını, MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini ve / veya hizmetlerin kısmen veya tamamen kesileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 28: Bağlama Sözleşmesi TEKNE’ ye özeldir ve yalnızca adı geçen TEKNE için geçerlidir, hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen başka bir TEKNE’ ye devredilemez, temlik edilemez.
Madde 29: TEKNE SAHİBİ’ nin değişmesi durumunda yeni TEKNE SAHİBİ’ nin ad, soyad, açık adres ve diğer iletişim bilgilerinin ve kanunen geçerli devir / satış / sahiplik belgelerinin verilmesi şarttır. Bağlama sözleşmesinin varsa kalan günleri nedeniyle eski ve / veya yeni TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunamaz. MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE ‘nin yeni sahibiyle bağlama sözleşmesi yapıp yapmamakta serbesttir. MARİNA İŞLETMESİ’ nin yeni TEKNE SAHİBİ’yle sözleşme yapmayı onaylaması halinde, yeni TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ yle derhal yeni bir bağlama sözleşmesi yapmak zorundadır. Aksi takdirde, eski TEKNE SAHİBİ doğacak olan her türlü sorundan, ödemeden ve yükümlülüklerden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. 
Madde 30: TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin fiyat tarifesine uygun olarak kendisine tahakkuk ettirilen bedellerin Türk Ticaret Kanunu’nun 1275. Maddesi’nde düzenlenen “gemi alacaklısı hakkı” veren bir alacak olduğunu ve bu alacağın yasa hükmü gereğince MARİNA İŞLETMESİ lehine “kanuni rehin hakkı” bahşettiğini ve bunun sonucu olarak bu bedeller ödenmediği sürece MARİNA İŞLETMESİ Müdürü’nün TEKNE’nin MARİNA’ dan ayrılışına ve TEKNE SAHİBİ’ nin MARİNA GÜVENLİK SAHASI’ na girişine izin vermeyebileceğini ve ayrıca yasal yollara başvurarak ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz yoluyla seferden men edilebileceğini ve / veya muhafaza altına alınabileceğini peşinen kabul eder.
Madde 31: Bağlama Sözleşmesi, MARİNA İŞLETMESİ’ nce aksi uygulanmadığı sürece, en erken süresinin bitiminden 30 gün önce, TEKNE SAHİBİ’ nin isteği üzerine o günkü tarife ve şartlara uygun olarak karşılıklı anlaşma yolu ile yenilenebilir. MARİNA gerekli gördüğü durumlarda Bağlama Sözleşmesini yenilememe hakkını saklı tutar.
Madde 32: MARİNA İŞLETMESİ‘nin sağladığı temel ve ek hizmetlere ait ücretlerin bir bölümü MARİNA ücret tarifesinde belirtilmiştir. Uygulanan tüm ücretlerin basılı fiyat listesinde belirtilmesi zorunluluğu olmayıp, MARİNA hizmetlerine ilişkin ücretler MARİNA İŞLETMESİ’ nin gereklerine göre yeniden belirlenebilir. Türk Bankalarında kabul gören bir döviz cinsinden ya da ödeme günü geçerli olan T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmiş Döviz Alış Kuru değeri üzerinden hesaplanacak Euro, USD, GBP karşılığı şeklinde yapılabilir. Faturası TL olarak düzenlenerek, TEKNE SAHİBİ’ nin MARİNA İŞLETMESİ’ ne borcu TL cinsinden takip edilecektir.

BÖLÜM 7: YAT BAĞLAMA – ÇEKEK ve HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ

Madde 33: Deniz ve Kara yoluyla MARİNA’ ya giriş, işbu yönetmelikte yer alan kuralların tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğünü gerektirir. TEKNE SAHİBİ’ nin MARİNA kurallarına aykırı davranış ve uygulamaları akde muhalefet sebebi teşkil eder ve bu durumlarda MARİNA İŞLETMESİ Bağlama ve Hizmet Sözleşmesini tek taraflı irade beyanı ile feshedebilir. Bağlama sözleşmesinin sona ermesi veya MARİNA İŞLETMESİ tarafından sözleşmenin feshi durumunda, TEKNE’ nin aynı gün MARİNA’ yı terk etmesi zorunludur. Aksi takdirde, TEKNE’ nin MARİNA’ da kaldığı her gün için, TEKNE SAHİBİ yürürlükteki resmi bağlama fiyat tarifesinde belirtilen günlük bağlama birim fiyatını ödemekle yükümlüdür. 
Madde 34: TEKNE SAHİBİ, TEOS MARİNA İşletme Yönetmeliği hükümlerini ihlalle ve /veya müteaddit defalar zedelerse, MARİNA İŞLETMESİ’ nin TEKNE SAHİBİ’ ne tebliğ edeceği ihtarname ile Bağlama – Çekek – Hizmet Sözleşmesi sona erer. İhtarnamenin tebliği, Tekne Sahibi’ nin sözleşmesinde belirtilen adrese gönderilen Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup yoluyla ve / veya TEKNE SAHİBİ’ nce bildirilmiş eposta adresine bildirilmesi yoluyla olur.

BÖLÜM 8: TEKNE BAĞLAMA YERİ TAHSİSİ

Madde 35: Bağlama Sözleşmesi ile MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE SAHİBİ’ ne MARİNA içinde belli bir yeri değil, TEKNE’ nin bağlanmasına uygun herhangi bir yeri tahsis eder. TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ sini sadece MARİNA İŞLETMESİ tarafından tahsis edilmiş olan yere bağlamak zorundadır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin ikazına rağmen kendisine tahsis edilmemiş yere bağlama yapan TEKNE’ nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE MARİNA dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 
Madde 36: MARİNA İŞLETME’ si fuar ve diğer etkinlikler veya tamir-bakım, yatırım çalışmaları nedeniyle gerekli gördüğü hallerde TEKNE SAHİBİ’ ne haber vermeksizin TEKNE’ nin bağlama yerini değiştirme hakkına sahiptir.
Madde 37: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ nin 24 saat veya daha fazla süreyle MARİNA’ dan uzak kalması durumunu MARİNA İŞLETMESİ’ ne önceden haber verecektir. Aynı şekilde MARİNA’ ya dönüşte de bağlama yerinin hazırlanabilmesi için en az 24 saat öncesinden TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ ni bilgilendirecektir. MARİNA İŞLETMESİ TEKNE’nin MARİNA’ da olmadığı durumlarda boş bağlama yerini başka bir tekneye kullandırma hakkına sahiptir.
Madde 38: TEKNE’ nin denizde bağlanması için bağlama yerinde bir adet tonoz zinciri ve / veya halatı verilir ve MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE’ nin emniyeti açısından TEKNE üzerindeki uygun bağlantı noktasına bu zincirin veya halatın bağlanmasını tavsiye eder. TEKNE SAHİBİ’ nin TEKNE’ sine yapılacak bağlantıya kendi halatını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder.
Madde 39: MARİNA İŞLETMESİ tarafından verilen tonoz zinciri haricinde TEKNE’ nin denizde emniyetle bağlanması için TEKNE SAHİBİ gerekli her türlü halat, usturmaça gibi malzemeleri sağlamayı, kullanmayı ve kontrolü altında tutmayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 40: En fazla tekne genişliği boyutundaki filika, servis botu, jet-ski vb. araçlar TEKNE üzerinde ya da mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. TEKNE’ye ait filika vb. araçlar ile malzeme ve sandıkların iskele üzerine veya karada başka yerlere konması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin, bu filika, malzeme ve sandıkları TEKNE SAHİBİ’ ne bilgi vermeksizin uygun göreceği bir yere nakledeceğini ve TEKNE SAHİBİ tarafından kaldırılana kadar kapladığı alan itibariyle tahakkuk ettireceği en yüksek kara park tarifesinden ücretini ve ayrıca nakliye bedelini ödeyeceğini TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder. Bu nitelikteki malzemenin kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz. MARİNA İŞLETMESİ’ nin filika, servis botu, jet-ski vb. için bağlama sözleşmesi yapmama hakkı da saklıdır.
Madde 41: MARİNA İŞLETMESİ teknenin emniyeti için, MARİNA’ yı kullanan diğer kimselerin ve onların teknelerinin güvenliği için, gerekli gördüğü takdirde, yeniden bağlamak, palamar almak, yer değiştirmek, hareket ettirmek, kaldırmak, denize indirmek ve kurtarmak gibi burada sayılamayan diğer faaliyetlerde de bulunmak amacı ile özel ve acil durumlarda tekneye girmek hakkına sahiptir. Bu hizmetler TEKNE SAHİBİ’ nin talebi ile verildiği zaman uygun ücret tahsil edilecektir.
Madde 42: TEKNE SAHİBİ, kendisine geçici verilen bağlama yerini başkasına tahsis edemez veya kiralayamaz. TEKNE satıldığı veya devredildiği takdirde, bağlama yeri TEKNE ile birlikte devredilemez. Aksine davranış halinde TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE MARİNA dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

BÖLÜM 9: ÇEKEK HİZMETLERİ VE KARA PARK SAHASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 43: TEKNE SAHİBİ’nin çekek hizmetlerinden yararlanabilmesi ve kara park sahasında kalabilmesi için MARİNA İŞLETME ’si ile Çekme-Atma ve Karapark sözleşmesini imzalamış olması gerekmektedir.
Madde 44: Kara park ve Çekme-Atma sözleşmesine ilişkin birim fiyatlar ve hesaplama formülü resmi fiyat tarifesinde belirtildiği gibidir. Çekme-Atma işlemi bir bütün olarak hesaplanır. Eğer işlemlerden birisinin daha sonra yapılması gerekmeyecekse, sadece çekme veya sadece atma ücreti, tam fiyatın yarısı olarak belirlenir. Bu hizmetlerin bedelleri peşin olarak tahsil edilir. Liftte kalma süresi, MARİNA yönetiminin iznine tabi olmak suretiyle maksimum 2 saattir.
Madde 45: Çekme işlemi, TEKNE’ nin denizden veya taşıyıcısı üzerinden gezer vinç ve / veya kızak yardımıyla alınmasıyla başlar, karaya konulmasını takiben payanda ve gerekiyorsa bağlantı atkılarının montajıyla son bulur. Atma işlemi, TEKNE’ nin karada bulunduğu yerden gezer vinç ve / veya kızak yardımıyla alınmasıyla başlar, denize ya da herhangi bir taşıyıcı üzerine bırakılmasıyla son bulur. Çekme veya atma işlemi sonunda TEKNE’ yi TEKNE SAHİBİ’nin teslim almış olduğu addedilir. TEKNE’ nin bir taşıyıcı üzerine yerleştirilmesi halinde, taşıyıcı üzerinde TEKNE’nin dengeli ve güvenli olarak muhafazası için gerekli her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. TEKNE atma işlemine başlanılmasından sonra, payandaların sökülmesini takiben, TEKNE’nin denize indirilmesi veya taşıyıcı üzerine konulmasına, MARİNA İŞLETMESİ’ nin kusuru dışında, engel bir durum oluşması halinde (TEKNE’ nin suya indirilmesini takiben su aldığının belirlenmesi, karinada tamiri gerektiren durum tespiti vb. hallerde), TEKNE SAHİBİ mâni halin giderilmesi için yapılacak her türlü gezer vinç üzerinde bekleme ve / veya işlem için ilave ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
Madde 46: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ nin çekme ve / veya atma işlemi için MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılan rezervasyon zamanına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Belirlenen saatte çekme ve / veya atma işlemi için TEKNE SAHİBİ tarafından gerekli hazırlığın yapılmaması halinde MARİNA İŞLETMESİ çekme ve / veya atma işlemini daha sonraki uygun bir zamana erteleyebilir. Bu nedenle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ ’ne aittir. 
Madde 47: Uygulanacak çekek sistemine ilişkin detaylar ile TEKNE’ nin çekek işlemine konstrüktif, donanım ya da diğer açılardan uygunluğu, TEKNE’ nin imalatçısı olan firmanın TEKNE’ nin çekilmesiyle ve / veya atılmasıyla ilgili belirlediği esas ve kriterlerin uygunluğu TEKNE SAHİBİ tarafından dikkate alınır ve bu hususa ilişkin uyarıları varsa çekek işlemi öncesinde MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı olarak bildirir. Bu hususların TEKNE SAHİBİ tarafından dikkate alınmaması nedeniyle meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir.
Madde 48: Çekme atma işlemlerinin yapılacağı süre boyunca, çevre ve hava şartlarının müsait olmaması veya teknik şartlar sonucunda çekek işleminin başlatılmaması ya da yarım bırakılmasından dolayı MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.
Madde 49: Çekek işlemine başlamadan önce TEKNE’ nin meyilinin ve triminin uygun derecede olması gerekmektedir. TEKNE SAHİBİ bu durumu sağlamakla yükümlüdür.
Madde 50: Çekme işlemi için TEKNE’ nin çekek / kızak havuzuna getirilmesi ve uygun halde bağlanması TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır. TEKNE’ nin zamanında çekek havuzuna getirilmesi veya havuzdan çıkarılması kendi olanaklarıyla mümkün değilse, işlem MARİNA İŞLETME’ si tarafından yapılabilir ve TEKNE SAHİBİ verilen bu hizmetin ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 51: TEKNE’ nin gezer vinç ile kaldırılması sırasında, TEKNE’ nin üzerinde ve / veya içinde hiçbir personel bulundurulmaz, gezer vinç ile yapılan çekme atma manevraları esnasında gezer vinç çevresine yaklaşılmaz, tekne altına girilmez. Bunun sağlanması TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır.
Madde 52: TEKNE’nin gezer vinçle kaldırılması sırasında, çekek işlemine engel olan direk, donanım, radar/telsiz anteni vb. engeller varsa, bu engellere ait bağlantıların gevşetilmesi, sökülmesi, işlem bitiminde tekrar yerine takılması ve bu işlemlerin yapılmasındaki bir eksiklik veya hata yüzünden oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır. 
Madde 53: Çekme – Atma işleminden sonra lift havuzuna indirilen TEKNE’ nin beklemeksizin lift havuzunu terk etmesi gerekmektedir. Kendi olanakları ile havuzu terk etmesi mümkün olmuyorsa bu işlem MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılır ve hizmet bedeli TEKNE SAHİBİ’ nden tahsil edilir.
Madde 54: Çekme ve / veya Atma işlemi sırasında ve / veya sonrasında TEKNE’de gerekli her türlü tedbirin alınmasına ilişkin sorumluluk TEKNE SAHİBİ’ ne aittir.
Madde 55: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ nin payanda ve takozlar üzerine yerleştirilmesinde dikkat edilecek her türlü zayıf noktayı çekek işleminden önce yazılı olarak MARİNA İŞLETMESİ ’ne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. TEKNE SAHİBİ’ nin TEKNE’nin karada yerleştirilmesine ilişkin MARİNA İŞLETMESİ’ nin hizmet standartlarını önceden incelemiş ve kabul etmiş olduğu varsayılır. Buna rağmen standart dışı bir hizmet verilmesinin istenmesi ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin bunu kabul etmemesi halinde TEKNE tekrar denize bırakılır. Bu durumda verilen hizmetin bedeli iade edilmez ve TEKNE’nin uğrayacağı zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.
Madde 56: Karada konaklamakta olan TEKNE‘nin yeri, MARİNA İŞLETMESİ tarafından gerekli görüldüğü hallerde TEKNE SAHİBİ ‘ne haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu tip işlemlerde ücret tahakkuk ettirilmez. Yer değiştirme işlemini takiben TEKNE SAHİBİ’ ne bilgi verilir. TEKNE SAHİBİ, kendisi MARİNA’ da yokken olası bir yer değiştirme durumunu göz önüne alarak, TEKNE’ sinin yerinin değiştirilmesi işlemi sırasında faydalı olacak önbilgileri MARİNA İŞLETMESİ’ ne yazılı olarak MARİNA’ yı terk etmeden önce verir. 
Madde 57: MARİNA İŞLETMESİ, çekek hizmeti vermesi öngörülen gezer vinç yerine başka bir gezer vinç ile hizmet verme hakkını saklı tutar. Bu durumda Çekme-Atma Sözleşmesi’nde belirtilen fiyatın, çekek hizmetini verecek olan gezer vinç için belirlenmiş tarifeye göre değiştirilebileceğini TEKNE SAHİBİ peşinen kabul eder.
Madde 58: TEKNE SAHİBİ’ nin, Çekek Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu iniş tarihinden daha önceki bir tarihte teknesini denize indirmek istemesi ve bunu gerçekleştirilebilmesi için yer değiştirmesi gereken TEKNE(ler)’in mevcudiyeti halinde, fiziki güçlüklerin engel olmaması ve MARİNA YÖNETİMİ’ nin uygun görmesi, diğer tekne sahiplerinden onay alması kaydı ile ve yer değişikliği yapılan tekne başına onaylı fiyat tarifesi üzerinden ücret tahakkuk ettirilerek işlem yapılabilir.
Madde 59: Karada konumlanan TEKNE’ de motor, jeneratör, gibi titreşim yapıcı makinelerin çalıştırılması ve eylemlerde bulunulması, direğe çıkılması, direk indirilmesi veya takılması, yelken açılması, açık donanıma sarılı vaziyette yelken bırakılması yasaktır. Karada konumlanan teknenin açık donanımı üzerine sarılı vaziyette yelken bırakıyorsa, hava ve diğer koşulların etkisiyle bu yelkenin kendiliğinden kısmen ya da tamamen açılması ve bunun getireceği tehlikelere karşı gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır. Aksi durumda oluşacak her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Teknenin topraklaması da TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar-ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.
Madde 60: Karada bulunan TEKNE’ lere, içinde yetkilisi bulunmadığı süre boyunca, TEKNE dışından elektrik enerjisi alınması sakıncalıdır. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve TEKNE elektrik tesisatının saha zeminine topraklanması, tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere TEKNE SAHİBİ tarafından gerçekleştirilir. MARİNA İŞLETMESİ, karada bulunan TEKNE’ lere elektrik enerjisi bağlanmasına izin vermeyebilir veya varsa bağlantının iptalini TEKNE SAHİBİ’ ne bilgi vermeden yapabilir. Bu nedenle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır.
Madde 61: Karada konumlanan TEKNE’ nin içine teknenin elleçlenmesini etkileyebilecek miktarda ağırlık ilavesi veya ağırlık azaltılması yapılacaksa MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verilmesi ve bunun için yazılı izin alınması şarttır. Söz konusu işlem, yazılı onay alındıktan sonra ve tüm sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ ne ait olmak üzere yapılabilir.
Madde 62: Karada bulunan TEKNE’ lerden dışarıya sintine, lavabo, bulaşık, tuvalet, duş suyu gibi kirletici unsurların boşaltılması kesinlikle yasaktır. Bu tip bir uygulamaya neden olanlar hakkında derhal resmi makamlar tarafından gerekli işlemlerin yapılması için MARİNA İŞLETMESİ girişimlerde bulunacaktır. Ayrıca bu durumun yarattığı kirliliğin giderilmesi için MARİNA İŞLETMESİ’ nin yapacağı işçilik saati, malzeme sarfı, ekipman kullanım kirası gibi masraf unsurlarının 3 katı tutarında temizlik ücreti tekne sahibinden alınacaktır. Tekne çevresine yayılan ve TEKNE SAHİBİ’ nin kendi organizasyonu ile yerine getirilen onarım-bakım çalışmalarının yarattığı kirlilik, yine TEKNE SAHİBİ tarafından yapılacak organizasyonla her günün sonunda temizlenecektir. Aksi hallerde gereken temizlik MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılacak ve teknenin tam boyunu dikkate alarak metre cinsinden uzunluk başına 5 Euro birim fiyat üzerinden temizlik ücretinin her seferinde tahsili yoluna gidilecektir. TEKNE’nin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranması ve idari ve cezai yaptırıma tabi tutulması durumunda MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu durumu iş bu yönetmeliğe aykırı davranış kabul edip, tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. TEKNE’nin Çevre Kanunu’na ve ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğrayacağı zarar ve ziyan veya idari ceza MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilk yazılı başvurusu durumunda TEKNE sahibince derhal tazmin edilecektir.
Madde 63: TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ ye yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında komşu tekne ve tesislerin kirlenmemesi ve zarar görmemesi için tüm masrafı kendine ait olmak üzere gerekli tedbirleri alır. Önlem alınmadan yapıldığı belirlenen işler MARİNA İŞLETMESİ tarafından durdurulur. Aksi taktirde komşu tekne ve tesislerde oluşan zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Söz konusu nedenle MARİNA İŞLETMESİ işi durdurabilir, işin durdurulmasından doğacak her tür zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.
Madde 64: TEKNE’ nin atılması işlemi başlatılmadan önce, TEKNE tarafından yaratılan kirlilik ve atıkların temizlenmiş olması, TEKNE’ nin donanım ve teçhizat olarak çekek havuzunda denize indikten hemen sonra terk edebilecek hazırlık ve yeterlikte olması TEKNE SAHİBİ tarafından sağlanacaktır. Bu hususların yerine getirilmediğinin belirlenmesi halinde MARİNA İŞLETMESİ, çekek hizmetini vermeme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda oluşacak her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ ’ne aittir. 
Madde 65: TEKNE’nin park edeceği alan, TEKNE SAHİBİ’ nin Karapark Sözleşmesi’nde verdiği bilgilere uygun olarak MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir. Karapark Sözleşmesi’ nde belirtilmiş indirme tarihini geçiren TEKNE’ nin yeri, diğer teknelerin inişine engel teşkil ediyorsa, TEKNE SAHİBİ’ ne haber vermeksizin MARİNA İŞLETMESİ’ nce değiştirilebilir. Bu nedenle yapılan çekek çalışması, fiyat tarifesinde belirtilen esaslar dahilinde ücretlendirilir. TEKNE SAHİBİ cari hesabına kaydedilen borcu derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenle yapılan çekek çalışması sonucunda TEKNE üzerinde ortaya çıkabilecek her tür zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. 
Madde 66: Diğer teknelerin inişine engel teşkil eden ve Karapark Sözleşmesi’ nde belirtilmiş indirme tarihini geçiren TEKNE’ nin yeri, herhangi bir nedenle MARİNA İŞLETMESİ tarafından değiştirilemiyorsa, bu durumdan etkilenecek tüm teknelerin ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğrayacağı zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. 
Madde 67: TEKNE üzerindeki kışlık branda iplerini ya da kuvvet uygulamasına neden olacak bağlantıları payanda atkılarına tutturmak, payandalara zincir ve benzeri ağırlıkları asmak, payandaların ve atkıların yerinden çıkmasını sağlayabilecek şekilde kuvvet uygulamasına neden olacak işlemleri yapmak tehlikeli ve yasaktır. 
Madde 68: MARİNA İŞLETMESİ, çekme-atma hizmeti vermek amacıyla MARİNA dışından getirilen vinç vb. araç girişine müsaade etmez. Atma hizmeti almak amacı ile karadan MARİNA’ ya TEKNE getirilmesi halinde, karapark alanına getirilen römork ve taşıyıcı yapıların boşaltılmasını müteakiben saha dışına çıkartılması zorunlu olup, sahada bulunduğu süre içerisinde römork ve taşıyıcı yapıların uğrayabileceği zararlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu dışındadır. Aynı şekilde MARİNA’ dan TEKNE götürmek üzere MARİNA’ ya getirilen römork ve taşıyıcı yapıların da sahada bulunduğu süre içerisinde uğrayabileceği zararlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu dışındadır. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, tekne misafirine, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, DİĞER TEKNE PERSONELİ' ne ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 69: TEKNE alt yıkama hizmeti, yalnızca MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenen alanda, MARİNA İŞLETMESİ personeli ve ekipmanlarıyla yapılır ve ücreti peşin olarak ödenir. 
Madde 70: TEKNE SAHİBİ, TEKNE ile ilgili yapılacak işlemler için MARİNA dışından vinç getirtmesi halinde vincin MARİNA içinde neden olacağı her türlü zarar, ziyan ve hasardan vinci kullanan operatör ve vinç sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, tekne misafirine, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 71: TEKNE’lerde yapılan bakım onarım çalışmalarında gereken her türlü emniyet tedbirinin alınması ve sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Aksi takdirde TEKNE SAHİBİ oluşacak her türlü zarar ve ziyanı üstleneceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, TEKNE MİSAFİRİ’ ne, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 72: Teknelerin karada desteklenmesini sağlayan payanda ve takozlar sadece MARİNA İŞLETMESİ yetkilileri tarafından yerleştirilir ve yerleri değiştirilir. Bunun dışında kalan şahıslarca payandalarda, siğil ve takozlarda yer değişikliği yapmak, payanda ve takozlar arasındaki atkıları çıkarmak kesinlikle yasaktır.
Madde 73: Karada bulunan TEKNE’ lere, içinde insan bulunmadığı süre boyunca, MARİNA tesisinden ya da başka bir kaynaktan alınan elektrik enerjisi hatlarını bağlı tutmak sakıncalıdır. Bu konuda gerekli önlemler TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ çekek sahasında sadece çalışma saatleri içinde TEKNE’ lere elektrik sunacaktır.
Madde 74: Çekek alanında bulunan teknelerde yapılacak teknik hizmet çalışmalarının zamanı ve süresi TEKNE SAHİBİ ve teknik ünite işletmecisi tarafından, MARİNA teknik yönetimine bildirilmek zorundadır.
Madde 75: TEKNE SAHİBİ ve mürettebatı, MARİNA Yönetmeliği ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş emniyeti kurallarına uygun olmak kaydıyla kendi teknelerinin bakım ve onarımını yapabilirler. Her türlü güvenlik önlemleri ve güvenlik tedbirlerinin alınması ve TEKNE MÜRETTEBATI’ na gerekli eğitimleri vermek ve iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu, can yeleği vb. koruyucuların sağlanması görevi TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Bu durumlarda çalışan personelin SGK bordrosunun ibrazı şarttır.
Madde 76: Çekek Sahasında bulunan teknelerde, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MİSAFİRİ’ nin konaklaması yasaktır. Özel durumlarda, MARİNA Yönetiminin uygun gördüğü zaman ve sürelerde olmak şartıyla izin verilebilir. MARİNA İŞLETMESİ’ nin izni olsun veya olmasın, karadaki teknelerde konaklanması nedeniyle TEKNE’ de, MARİNA İŞLETMESİ’ nde ve / veya personelinde, MARİNA’ da bulunan diğer tekne ve yetkililerinde ve üçüncü şahıslarda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.
Madde 77: MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE SAHİBİ tarafından organize edilen işler için gerekli iskeleleri bulmak durumunda ve zorunda değildir. Çekek alanında mevcut iskele, sıpa, kalas gibi malzemelerin kullanımı öncelikle MARİNA İŞLETMESİ’ nin tasarrufundadır.
Madde 78: Karadaki tekne üzerine çıkmakta kullanılacak merdiven, sehpa, sıpa, iskele vb. malzemenin tekneye güvenli bir şekilde sabitlenmiş olması zorunludur. Tekneye sabitlenmemiş ekipmanlar ve / veya İSG şartlarına uygunsuz konstrüksiyon nedeniyle yaşanabilecek kaza, hasar, zarar ve ziyandan MARİNA YÖNETİMİ sorumlu değildir. TEKNE SAHİBİ bu tür durumlarda oluşacak zararları tazmininden sorumludur.
Madde 79: Çekek sahasına araç girişi yasaktır, yük indirme ve boşaltma gibi durumlarda MARİNA İŞLETMESİ’ nin yük aracı kullanılacaktır. Ancak, zorunlu hallerde; MARİNA yönetiminin izni ile, MARİNA içerisindeki ara otoparklara park etmek ve önbüroya kayıt yaptırmak şartı ile araç girişine maksimum 30 dakika için izin verilebilir. Bu durumda da çekek sahasına giren araçlar tekne aralarına giremez. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, TEKNE MİSAFİRİNE, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 80: TEKNE SAHİBİ yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, TEKNE’ sinin elektrik ve yakıt sisteminin emniyet standartlarına uygun olmasını ve bakımını sağlamak ve TEKNE‘ sinde ilgili yasal mevzuatlarda belirtilmiş yangınla mücadele teçhizatını bulundurmak zorundadır. 
Madde 81: MARİNA sahası içinde her türlü ateş yakmak, her ne yöntemle olursa olsun mangal yakmak, işaret fişeği, maytap, havai fişek vb. atmak kesinlikle yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verilmeden, yazılı izin almadan ve emniyet tedbirleri onaylanmadan TEKNE’ de ve MARİNA sahasında ısıl işlem uygulanamaz.
Madde 82: Karadaki TEKNE denize indirilmeden önce TEKNE SAHİBİ’ nin varsa cari hesabındaki bakiye borcunu ödemesi şarttır. Aksi takdirde TEKNE’ nin denize indirilme işi gerçekleştirilmeyebilir. TEKNE’nin denize indirilmemesi nedeni ile oluşacak her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.
Madde 83: TEKNE’ sine çatı (çadır) yaptıracak olan TEKNE SAHİBİ, çekek işlemi öncesi MARİNA İŞLETMESİ ’ne bu talebini bildirmek zorundadır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin çatı (çadır) yaptırma izni vermeme hakkı saklıdır. Çatıların (çadır) yapı kalitesi ve kurulum emniyetinin sorumluluğu ile bu işlem sebebiyle TEKNE’ sinde ve üçüncü şahıslarda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. TEKNE SAHİBİ çatının (çadırın) çekek sahasında kaplayacağı ilave alan için yürürlükteki karapark ücretini peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, TEKNE MİSAFİRİ’ ne, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

BÖLÜM 10: MARİNAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İLE MARİNA İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

Madde 84: MARİNA sahasındaki herhangi bir üniteyi kiralamak suretiyle ve / veya MARİNA dışından MARİNA YÖNETİMİ’ nce izin verilerek MARİNA içerisinde TEKNE SAHİPLERİ’ ne teknik servis ve / veya farklı türde bir hizmeti veren özel ve / veya tüzel şahısların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tüm gereklerini yerine getirmeleri ve belgelemeleri zorunludur. MARİNA YÖNETİMİ bu kurala uymayan kişileri MARİNA sahasından çıkarma ve yapılan işi durdurma yetkisine sahiptir. Bu durumda doğabilecek her türlü zarar ziyandan MARİNA YÖNETİMİ sorumlu tutulamaz. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, tekne misafirine, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 85: MARİNA sahasındaki herhangi bir üniteyi kiralamak suretiyle ve / veya MARİNA dışından MARİNA YÖNETİMİ’NCE izin verilerek MARİNA içerisinde TEKNE SAHİPLERİ’ ne teknik servis ve / veya farklı türde bir hizmeti veren özel ve / veya tüzel şahısların kullanmakta oldukları ekipmanların, ilgili mevzuata uygun periyodik bakım ve kontrollerinin yaptırılmış olması zorunludur. Periyodik bakım ve kontrolleri yapılmamış olan malzemelerin kullanımı sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan MARİNA YÖNETİMİ sorumlu tutulamaz. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, TEKNE MİSAFİRİNE, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.  
Madde 86: TEKNE’ ler MARİNA’ ya giriş ve çıkışlarda veya MARİNA içerisinde yer değiştirmeden önce MARİNA İŞLETMESİ’ ne VHF 72. kanaldan bilgi vermek ve MARİNA içerisindeki manevralar sırasında, MARİNA palamar botunun yardımını almak zorundadır. VHF 72. kanaldan “TEOS MARİNA” yı anons edip manevra onayı almadan yapılan her türlü manevranın sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Manevrasına yardımcı olan MARİNA İŞLETMESİ’ ne ait botun manevra esnasındaki sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, tekne misafirine, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 87: MARİNA içerisinde hız sınırı tabelalar ile belirtilmiştir. Tabelaların olmadığı hallerde söz konusu hız sınırı, deniz araçları için 3 deniz mili, kara araçları için saatte azami 20 km’dir. Bu hıza uymayan TEKNE / araç sahiplerinin TEKNE’ lerinin / araçlarının MARİNA’ ya girişleri MARİNA yönetimince yasaklanır. TEKNE’nin - aracın MARİNA’ ya alınmamasından doğabilecek her türlü zarar ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.
Madde 88: MARİNA sınırlarına giren kara taşıtlarının otopark haricindeki yerlere bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, bu maddeye uygun olmayacak şekilde park etmiş araçların bulundukları yerden kaldırılması için, tüm masrafları araç sahibine ait olmak üzere, gereken çalışmayı yapma hakkını saklı tutar. Ancak, zorunlu hallerde; MARİNA müdüriyet izni ve MARİNA içerisindeki ara otoparklara park etmek ve ön büroya kayıt yaptırmak şartı ile araç girişine maksimum 15 dakika için izin verilebilir. TEKNE SAHİBİ otopark için saptanan ve duyurulan ücreti öder ve kara trafiği için konulacak tüm kurallara uyar. TEKNE SAHİBİ, MARİNA park yerinde bırakacağı tüm araçların plaka numaralarını MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirecektir. MARİNA İŞLETMESİ gerek duyduğu hallerde araçları sahibine haber vererek veya mücbir durumlarda haber vermeksizin çekme/çektirme hakkına sahiptir. Gürültülü çalışan kara aracı ile MARİNA sahasında hareket etmek yasaktır.
Madde 89: MARİNA dahilindeki her türlü bakım ve onarım faaliyetleri MARİNA İŞLETME ’since belirlenen mesai saatleri dışında yapılamaz. MARİNA YÖNETİMİ ’nce özel izin verilmesi haricinde, belirlenen saatler dışında bakım onarım faaliyeti yapılması durumunda çalışma durdurulur. MARİNA YÖNETİMİ çalışmanın durdurulmasından doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.
Madde 90: MARİNA sahası içerisinde, çevreyi kirletici ve / veya çevreye rahatsızlık verici nitelikte onarım, tadilat ve bakım yapılması yasaktır.
Madde 91: MARİNA sahası içinde çalışma yapacak olan personel, yapacağı işe bağlı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen koruyucu ekipmanı kullanmak zorundadır. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, TEKNE MİSAFİRİ’ ne, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 92: MARİNA sınırları içinde sintine ve pis su tankı boşaltılması, çöp ve diğer atık maddelerin MARİNA İŞLETMESİ’ nce tahsis edilmiş yerlerin dışında bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, aksine bir davranışla karşılaşması halinde, temizleme ücreti olarak kullanacağı malzeme, işçilik saati ve ekipman masraflarının 3 katını TEKNE SAHİBİ’ nden tahsil eder ve ayrıca konuyu ilgili resmi makamlara bildirir. MARİNA İŞLETMESİ’ nin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan TEKNE’ nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesi TEKNE SAHİBİ’ ne ödenmez. TEKNE’nin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranması ve idari ve cezai yaptırıma tabi tutulması durumunda MARİNA İŞLETMESİ bu durumu iş bu yönetmeliğe aykırı davranış kabul edip, tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. TEKNE’nin Çevre Kanunu’na ve ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğrayacağı zarar ve ziyan veya idari ceza MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilk yazılı başvuru durumunda TEKNE SAHİBİ’ nce derhal tazmin edilecektir.
Madde 93: MARİNA sahasında bulunan su, elektrik, telefon, TV bağlantı noktalarından tekneye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariği TEKNE SAHİBİ tarafından yapılır. TEKNE SAHİBİ tarafından temin edilecek kablo, hortum gibi bağlantı elemanlarının gerekli normlara uygun olması, kaçağa neden olmayacak ve sızdırmaz nitelikte olması şarttır. MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verilmeden ve emniyet tedbirleri onaylanmadan TEKNE’ de ve MARİNA SAHASI’ nda mevcut bağlantı noktalarından muhtelif amaçlar için su, servis pedestali ve A.D. panosu bağlantısı, telefon ve data hattı çekilmesi ya da tekneden tekneye elektrik, su vb. hizmetlerin aktarılması yasaktır. Aksi davranışlarda oluşabilecek tüm zarar, ziyan ve bunların tazmininden TEKNE SAHİBİ sorumludur. Bu davranışlarda ısrar edilmesi halinde MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE için yapılmış bağlama sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu aksi davranışların TEKNE SAHİBİ’ nin yanı sıra TEKNE MÜRETTEBATI, TEKNE MİSAFİRİ, TEKNİSYEN vb. TEKNE ile ilgili diğer şahıslar tarafından yapılmış olması halinde aynı yaptırım uygulanır. Bu işlemler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, tekne misafirine, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3. şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 94: TEKNE üzeri ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava ve deniz koşuluna ve çalınmaya karşı muhafazası tamamen TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır.
Madde 95: TEKNE’ nin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem (özellikle su tahliye sistemleri) TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin TEKNE SAHİBİ’ nin yazılı talebi doğrultusunda verilebilecek ücrete tabi hizmetin dışında, TEKNE’ nin suyunu tahliye etme zorunluluğu yoktur. TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ sinde su tahliyesiyle ilgili sistemleri oluştururken ve / veya bu konuda MARİNA İŞLETMESİ’ nden hizmet talebinde bulunurken TEKNE’ sinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğine karşı tüm sorumlulukları üstlendiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. TEKNE’ nin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranması ve idari ve cezai yaptırıma tabi tutulması durumunda MARİNA İŞLETMESİ bu durumu iş bu yönetmeliğe aykırı davranış kabul edip, tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. TEKNE ’nin Çevre Kanunu’na ve ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğrayacağı zarar ve ziyan veya idari ceza MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilk yazılı başvuru durumunda TEKNE SAHİBİ’ nce derhal tazmin edilecektir.
Madde 96: MARİNA dahilinde MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilen yerler dışında ve özellikle yüzer iskelelerde, rıhtımlarda, tekne çekek sahasında, otoparklarda özel eşya, bot, tekne aksesuarı, bisiklet, sal, platform, çadır, treyler, karavan vb. teçhizat bulundurmak ve benzeri ekipman muhafaza etmek ve depolamak yasaktır. İskele üzerinde ya da geçiş yollarında oturarak, spor yaparak, araç park ederek ya da başka eşya koyarak geçişi engellemek yasaktır. Ancak özel durumlarda eşya bırakılması MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine tabidir. İzinsiz bırakılan tüm malzemeler MARİNA İŞLETMESİ’ nin deposuna kaldırılacak ve TEKNE SAHİBİ’ ne depo kirası tahakkuk ettirilecektir.
Madde 97: MARİNA içinde yüzmek, dalmak, balık avlamak, avlanma yapmak, su kayağı, SUP, rüzgâr sörfü, her türlü su sporunu yapmak yasaktır. İzin verilmeyen bu faaliyetler sırasında gerek MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, tekne misafirine, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3. şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 98: MARİNA İŞLETMESİ tarafından varsa tahsis edilen yerler dışında, çamaşır / bulaşık yıkamak, balık temizlemek yasaktır. MARİNA’ da kara taşıtı yıkamak, bu taşıtların tamirat ve bakımlarını yapmak kesinlikle yasaktır. Yelken, branda yıkamak ve kurutmak MARİNA İŞLETMESİ‘ nin iznine tabi olup, bu izin dahilinde MARİNA İŞLETMESİ’ nin tahsis edeceği alanlarda yapılabilir. 
Madde 99: MARİNA sahasında bulunan teknelerden etrafı rahatsız edebilecek şekilde konuşma, müzik yayını yapma, enstrüman çalma, gürültü çıkarma, motor çalıştırma vb. şekillerde ses, ışık ve gürültü kirliliği oluşturulması ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulması yasaktır. Bu tür durumlarda etrafı rahatsız eden TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI, TEKNE MİSAFİRİ VE 3. ŞAHIS hal ve hareketlerinden sorumlu olup MARİNA İŞLETMESİ’ nin uyarılarına rağmen bu durumun devam etmesi halinde MARİNA İŞLETMESİ’ nin sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı saklıdır. TEKNE SAHİBİ kalan süreye ilişkin bir bedel talep edemeyeceği gibi, MARİNA İŞLETMESİ’ nin her türlü zarar ve ziyanını karşılamakla mükelleftir. MARİNA sahası içinde motor ve jeneratör çalıştırılması, bunların çalışma zaman ve süreleri MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine tabidir.
Madde 100: MARİNA sahasında kendi özel alanı dışını kayıt altına alacak şekilde video ve fotoğraf çekmek, film ya da tanıtım filmi çekmek yasaktır. Kendi özel alanının dışındaki fotoğraf ve video kaydı talepleri, zaman ve süreleri MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine tabidir. MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Madde 101: TEKNE’ de haşere vb. zararlı varlıkların bulunması, TEKNE’ den çevreye gayri sıhhi koku, toz ve benzeri etkilerin yayılması, görüntü kirliliği gibi MARİNA içinde kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. Gerekli görüldüğü hallerde belirlenen olumsuzluğu gidermek üzere, her türlü masrafı TEKNE SAHİBİ’ ne ait olmak üzere MARİNA tarafından gerekli önlemler alınır. Bu halde MARİNA tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerin tekneye girmesi hususuna TEKNE SAHİBİ peşinen muvafakat vermiş, kabul ve taahhüt etmiştir.
Madde 102: Teknenin topraklaması TEKNE SAHİBİ’ ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar-ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir. TEKNE üzerindeki cihaz ve ekipmanların çalışma sistemi ve teknik özelliklerinin, MARİNA İŞLETMESİ tarafından verilen hizmetlere olumsuz etkisi olması halinde, TEKNE SAHİBİ bu durumun giderilmesi için gerekli tedbirleri derhal almak zorundadır. Aksi takdirde sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve hasar TEKNE SAHİBİ tarafından tazmin edilir. Ayrıca MARİNA İŞLETMESİ tesislerine, ekip, ekipmanlarına, personeline, TEKNE SAHİBİ’ nin kendi personeline, tekne misafirine, TEKNE MÜRETTEBATI’ na, 3.şahısların can ve malına, diğer TEKNE’ lere ve TEKNE SAHİPLERİ’ ne, diğer TEKNE MÜRETTEBATI’ na ve sayılmayan diğer şahıslara verilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ diğer sorumlularla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 103: TEKNE SAHİBİ, TEKNE ‘sini uzun bir süre için MARİNA ‘da bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, MARİNA İŞLETMESİ’ ne adres, telefon ve benzeri acil irtibat bilgilerini yazılı olarak vermek zorundadır. TEKNE SAHİBİ, TEKNE anahtarını, TEKNE ’sine ait diğer anahtarların kaç adet ve kimlerde olduğunu da beyan ederek MARİNA İŞLETMESİ yetkililerine imza karşılığında bırakabilir. TEKNE anahtarının MARİNA İŞLETMESİ’ nde bulunduğu süre içerisinde MARİNA İŞLETMESİ’ nin mahkeme kararıyla tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur. 
Madde 104: MARİNA’ da ve TEKNE’ lerde evcil hayvan bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ’ nin yazılı iznine tabidir. Tüm evcil hayvanlar, kontrol dışı hareketlerini engelleyici tedbirler alınmış olarak sahipleri tarafından MARİNA içinde gezdirilebilir. Bu hayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur. MARİNA GÜVENLİK SAHASI içinde sokak hayvanlarına mama ya da su verilmesi yasaktır.
Madde 105: TEKNE SAHİBİ ve TEKNE MÜRETTEBATI, MARİNA’ da oluşabilecek yangın, fırtına vb. acil durumlarda MARİNA İŞLETMESİ’ nin talimatları doğrultusunda hareket etmeyi ve kendisinden istenen her yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 106: MARİNA içerisinde yelken açmak, demir atmak kesinlikle yasaktır.
Madde 107: TEKNE adı açık bir şekilde TEKNE üzerinde ve TEKNE’ ye ait tüm ekipmanlarda yazılı olacaktır.
Madde 108: TEKNE SAHİBİ, kandilisa palangalarını, tüm yelken vb. donanımlarını, başka TEKNE’ leri rahatsız etmeyecek tarzda sağlamlaştırmak ile sorumludur. Tekne üzerinde ses, ışık ve ritmik hareketlerle komşularını rahatsız edebilecek her türlü aksamı MARİNA’ da konakladığı süre içinde kontrol edeceğini, iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeye özen göstereceğini taahhüt eder.
Madde 109: Bakım onarım sahaları dışında, yatın bağlama yerinde bulunduğu sırada tamirat, boyama, yağ değiştirme yapılamaz. Yapılacak onarım MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine bağlıdır.
Madde 110: MARİNA’ ya sağlam ve emin şekilde kapatılmış, sızmaya karşı garantili kaplar içinde muhafaza altına alınmış olmadıkça tehlikeli, yanıcı, zehirli, zararlı maddeler, yakıtlar ve sıvılar sokulamayacaktır. Bu konudaki yönetmeliklere, yerel yasa ve kurallara sıkı sıkıya riayet edilecektir. MARİNA’ ya ve denize kesinlikle kimyasal madde atılamaz. TEKNE’ de yanıcı veya patlayıcı madde bulunduğu takdirde bunların cins ve miktarları ayrıca MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirilir. TEKNE’ nin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranması ve idari ve cezai yaptırıma tabi tutulması durumunda MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu durumu iş bu yönetmeliğe aykırı davranış kabul edip, tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. TEKNE’ nin Çevre Kanunu’na ve ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ’ nin uğrayacağı zarar ve ziyan veya idari ceza MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilk yazılı başvuru durumunda TEKNE SAHİBİ’ nce derhal tazmin edilecektir.
Madde 111: Küçük çocuklar MARİNA içinde velilerinin sorumluluğu altındadır.
Madde 112: TEKNE SAHİBİ, MARİNA tarafından verilen tüm servis ve hizmet taleplerini MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirir. TEKNE SAHİBİ, MARİNA personelinden ve varsa uhdesinde faaliyet gösteren taşeronların personellerinden MARİNA İŞLETMESİ’ nin bilgisi dışında özel hizmet talep edemez. Bu şekilde bir davranış durumunda MARİNA İŞLETMESİ tek taraflı sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Madde 113: MARİNA’ ya dışarıdan girecek kişilerden kaynaklanacak ve / veya adli vaka niteliğindeki olaylar nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasarlar, MARİNA İŞLETMESİ ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu altında değildir. 
Madde 114: Tsunami, Sel, su baskını, fırtınamsı rüzgâr, fırtına, hortum, deprem, yıldırım gibi olağanüstü doğal şartlar sonucu TEKNE’ lerde ve kişilerde meydana gelebilecek zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ‘ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu altında değildir. 
Madde 115: MARİNA sahasındaki herhangi bir üniteyi kiralamak suretiyle ve / veya MARİNA dışından MARİNA YÖNETİMİ’ ince izin verilerek MARİNA içerisinde TEKNE SAHİPLERİ’ ne teknik servis ve / veya farklı türde bir hizmeti veren özel ve / veya tüzel şahısların verdikleri hizmetten kaynaklanan her türlü zarar, ziyan, hasar ve ayıplı hizmet ve / veya kusurlu imalattan dolayı MARİNA İŞLETMESİ’ nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır.
Madde 116: TEKNE’ nin, TEKNE SAHİBİ veya TEKNE MÜRETTEBATI içindeyken, MARİNA İŞLETMESİ’ ne ait palamar botuyla yedekte çekilerek yerinin değiştirilmesi esnasında meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ ’nin sorumluluğu altında değildir.

BÖLÜM 11: MARİNA MÜDÜRÜNÜN MARİNADA GEREKLİ DÜZENİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YETKİLERİ

Madde 117: MARİNA Müdürü MARİNA’ nın düzenli, temiz ve güvenli şekilde işletilmesi ve yönetilmesi ile görevlilerle hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki yetkilere sahiptir.

 1. MARİNA Müdürü, TEKNE ‘lerin MARİNA’ ya giriş, bağlama, MARİNA’ da kalış ve MARİNA’ dan ayrılış kurallarını düzenler. 
 2. MARİNA Müdürü, TEKNE’ lerin yanaşacağı ve bağlanacağı yerleri belirler, gerekli gördüğü veya olağanüstü durumlarda, TEKNE SAHİBİ’ ne haber vermeksizin TEKNE‘ lerin bağlama ya da karada park yerlerini değiştirmeye yetkilidir. TEKNE SAHİBİ’ ne haber verilemeyecek acil durumlarda, gerek gördüğü taktirde, ücreti daha sonra TEKNE SAHİBİ tarafından ödenmek üzere, TEKNE’ nin karaya alınmasını veya gerekli tamiratın yaptırılmasını sağlar. MARİNA içinde, sahibi bilinmeyen ve geçerli bir Bağlama Sözleşmesi olmayan bir TEKNE’ nin varlığının belirlenmesi halinde, MARİNA Müdürü bu TEKNE’ nin güvenliği açısından gerektiğinde karaya alınmasını sağlar ve sağlanan hizmetin bedelini TEKNE SAHİBİ’ nin belirlenmesinden sonra tahsili yoluna gider. 
 3. MARİNA Müdürü, işbu yönetmelik kurallarına uymayan kişilerin MARİNA sınırları içine girişini ve / veya MARİNA’ da hizmet almasını yasaklar. Kurallara uymayan TEKNE SAHİBİ’ nin MARİNA İŞLETMESİ’ yle yaptığı Bağlama Sözleşmeleri ’ni tek taraflı olarak fesheder. Bu gibi durumlarda TEKNE’ nin MARİNA dışına çıkarılması için gerekli, TEKNE’ nin karaya alınması da dahil, bütün işlemleri, bedeli TEKNE SAHİBİ’ ne borç yazılmak suretiyle yerine getirir.
 4. MARİNA Müdürü, MARİNA’ da huzur, düzen ve emniyetin sağlanması için gerekli gördüğü durumlarda kolluk kuvvetlerini göreve çağırır.
 5. Bu yönetmelikte izne tabi olduğu belirlenen işlemler için yapılan istekleri inceler ve uygun gördüğü durumlarda izin verir.
 6. Bu yönetmeliğin öngördüğü görevleri yapar ve tedbirleri alır.
 7. MARİNA Müdürü, MARİNA İŞLETMESİ’ nde ve diğer hizmetlerde çalışan personelin, çalışmalarına ilişkin esasları düzenler, bu hizmetler arasında koordinasyonu sağlar ve uyum sağlamayanlarla sakıncalı davranışları görülenlerin İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak cezalandırılmalarını ve / veya hizmetten el çektirilmelerini sağlar.
 8. Gerekli görüldüğü takdirde, bu yönetmelikte yasaklanan işlem ve uygulamalara izin verir ya da işin icabına göre yeni kural ve düzenlemeler getirebilir.
 9. MARİNA sınırları içerisinde sahibi belirlenemeyen veya geçerli bir bağlama sözleşmesi bulunmayan teknelerin güvenliği açısından gerektiğinde karaya alınmasını sağlar. Bu hizmetten doğacak tüm masraflardan TEKNE SAHİBİ sorumludur. TEKNE SAHİBİ’ nin uzun süre belirlenememesi halinde, TEKNE’ nin biriken borçlarını tahsil etmek için gerekli her türlü yasal işlem MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılır.
 10. MARİNA Müdürü, ticari ünitelerin çalışma saatlerini, hizmetlerin başlangıç ve bitiş sürelerini belirler. Bu çalışmaların yürütülme şeklini, temizliğini, güvenliğini, amaca uygunluğunu denetler. Çalışanların kılık kıyafetlerini, davranış biçimlerini kontrol eder.
 11. MARİNA Müdürü, MARİNA sahasının kirlenmemesi için her türlü tedbirleri alır ve TEKNE SAHİBİ’ nden tedbirlerin alınmasını talep eder.
 12. MARİNA Müdürü, gerekli gördüğü durumlarda bu yönetmelikte belirlenen yetkileri kısmen ya da tamamen, şifahi ya da yazılı talimatlarla astlarına devredebilir.

BÖLÜM 12: SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

Madde 118: TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI’ nın ve tekne müşterilerinin MARİNA İŞLETMESİ’ ne ve personeline, MARİNA’ da bulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3. şahıslara verecekleri her türlü zararın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 119: TEKNE SAHİBİ, teknesinde bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından, hasara uğramasından ve mürettebatının / müşterilerinin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve kazadan sorumludur.
Madde 120: TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ’ nin kendi teknelerine ve / veya başka teknelere, MARİNA İŞLETMESİ’ ne ait tesislere verdiği zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ve sorumluluğunda değildir.
Madde 121: Malzeme depolarında meydana gelebilecek çalınma ve kayıplar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ sorumluluğunda değildir.
Madde 122: TEKNE’ nin gezer vinç ile sudan veya taşıyıcısı üzerinden alınarak karadaki yerlerine taşınmaları veya karadaki veya taşıyıcısı üzerindeki yerlerinden alınarak denize veya başka bir taşıyıcı üzerine taşınmaları esnasında, tekneye ait çürük ya da zayıf kısımların kopması ya da salmanın omurgadan, omurganın salmadan ayrılması gibi olayların neden olacakları zarar, ziyan ve hasarlar Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında olup MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 123: MARİNA İŞLETMESİ tarafından verilen tonoz zincirinin ve / veya halatının dışında TEKNE’ nin denizde bağlanmasını sağlayan tonoz halatı ve diğer bağlantı halatlarının kopması, TEKNE etrafındaki usturmaçaların herhangi bir nedenle iş görmez hale gelmesi nedenleriyle oluşacak her türlü zarar ve ziyan MARİNA İŞLETMESİ‘ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında olup MARİNA İŞLETMESİ‘ nin sorumluluğu altında değildir. 
Madde 124: TEKNE SAHİBİ ve / veya TEKNE MÜRETTEBATI tarafından yetkilendirilmiş şahısların, MARİNA’ da tamir, bakım, imalat işlerini yaparken kendilerine, TEKNE’ ye ve üçüncü şahıslara verecekleri her türlü zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında olup MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu altında değildir. 
Madde 125: MARİNA İŞLETMESİ’ nin sağlamış olduğu Güvenlik Hizmeti, sadece caydırıcılık özelliği taşımaktadır. Güvenlik hizmetinin sadece bir önlem niteliği taşıması nedeniyle MARİNA İŞLETMESİ, MARİNA’ da meydana gelebilecek, teknelerin ve / veya kayıtlı veya kayıtsız envanterindeki malzemenin kısmen ya da tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi ile TEKNE SAHİBİ’ nin, mürettebatının ve müşterilerinin yaralama, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasar MARİNA İŞLETMESİ’ nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında olup MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 126: MARİNA İŞLETMESİ’ nin ek hizmet olarak verdiği İnternet ve data hattı bağlantılarının ilgili yasalarla belirlenmiş kaideler dışında kullanımından TEKNE SAHİBİ sorumlu olup, bunlara ilişkin gelebilecek her türlü ceza ve müeyyideyi karşılamayı TEKNE SAHİBİ peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 127: TEKNE SAHİBİ’ nin ve / veya TEKNE MÜRETTEBATI’ nın ve / veya TEKNE MİSAFİRİ ’nin , TEOS MARİNA İŞLETME YÖNETMELİĞİ hükümlerine aykırı davranması hali, sözleşmenin feshi nedenidir. Yönetmelik kurallarına aykırı davranılması nedeniyle sözleşmenin feshi durumunda, TEKNE SAHİBİ’ nce ödenmiş hizmet bedelleri iade edilmez ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin tazminat hakları saklıdır. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 
Madde 128: Bağlama sözleşmesinin sona ermesi veya MARİNA İŞLETMESİ tarafından sözleşmenin feshi durumunda, TEKNE’ nin aynı gün MARİNA’ yı terk etmesi zorunludur. Aksi takdirde, TEKNE’ nin MARİNA’ da kaldığı her gün için, TEKNE SAHİBİ yürürlükteki resmi bağlama fiyat tarifesinde belirtilen günlük bağlama birim fiyatını ödemekle yükümlüdür. 
Madde 129: TEKNE SAHİBİ, bağlama sözleşmesini kendi isteği ile süre bitiminden önce sona erdirmeyi talep etmesi halinde, kaldığı sürenin güncel tarife üzerinden hesaplanacak ücreti ödeyeceğini ve buna ilaveten “süre bitiminden önce iptal edilmesi istenilen” bağlama sözleşmesi bedelinin %25’ ini erken cayma ceza bedeli olarak ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 130: TEKNE SAHİBİ, işbu yönetmelikte belirtilsin veya belirtilmesin MARİNA İŞLETMESİ‘ nin tüm kurallarına, işbu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların tüm kararlarına ve MARİNA İŞLETMESİ’ nin uygun gördüğü zamanlarda koyacağı ve / veya tadil edeceği genel ve özel koşullara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. 
Madde 131: MARİNA İŞLETMESİ’ nin kendisine işbu yönetmelik kapsamında tanınan tek taraflı fesih yetkisini veya başka herhangi bir hakkını kullanmaması veya kısmen kullanması veya kullanmakta gecikmesi ya da MARİNA İŞLETMESİ’ nin TEKNE SAHİBİ’ nden, işbu Yönetmelik ile taahhüt ettiği yükümlülüklerden herhangi birine uymasını talep etmemesi ve / veya talepte gecikmesi, MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu yetkilerinden ve haklarından feragat ettiği, bunları daha sonra kullanmayacağı ve / veya zımnen vazgeçtiği anlamına gelmez. Aynı şekilde MARİNA İŞLETMESİ’ nin, TEKNE SAHİBİ’ nin işbu yönetmeliğin herhangi bir hükmüne aykırı bir hareketine itiraz etmemesi, daha sonra aynı veya başka hükümlere aykırı hareketlerine itiraz etmeyeceği anlamına gelmez.
Madde 132: TEKNE SAHİBİ, tüm kolluk kuvvetlerinin uygulamak ve kontrol etmekten sorumlu olduğu (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türk Bayrağı Kanunu vb.) ve genel ahlak kurallarına uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 133: İş bu yönetmeliğin eki olan “MARİNA Bağlama – Karapark Çekme/Atma Sözleşmesi” 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerine bağlı bir kira sözleşmesi değildir.
Madde 134: İş bu yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf halinde İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 135: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na dayanarak hazırlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği geçerli olacaktır.

BÖLÜM 13: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerinizin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve gizliliğinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu metin ile Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenme, toplanma, aktarılma amacı, saklanma süreleri ve işlenmesi ile ilgili sahip olduğunuz haklar hususunda sizlere bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Madde 136: Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi No: 4 Seferihisar / İZMİR adresinde mukim TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Madde 137: TEOS MARİNA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, müşteri bilgilerinin güncellenmesi ve doğrulanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve sürdürülmesi, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kampanya, promosyon ve reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, grup şirketleri, iş ortakları ve tedarikçiler ile ilgili ilişkilerin icra edilmesi, müşteri istek ve şikayetlerinin takibi, finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile kişisel verileriniz işlenecektir.
Madde 138: Kanunun 5. Maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenme sebeplerine bağlı olarak, kişisel verileriniz, web sitesi, sosyal medya hesapları, e-posta, telefon, faks, kamera ve plaka tanıma sistemleri, resmî kurumlardan gönderilen tebligatlar, iletişim formları, iş başvuru formları, sözleşmeler, sigorta poliçeleri, bağlama kütükleri ve TEOS MARİNA tarafından kullanılan yazılımlar ve uygulamalar kanalıyla toplanmaktadır.
Madde 139: Adınız, soyadınız, kimlik ve pasaport numaranız, milliyetiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, mesleğiniz, vergi numaranız, vergi daireniz, araç plakanız, e-posta adresiniz, telefon numaralarınız, kredi kartı veya banka kartı bilgileriniz, sigorta bilgileriniz, tekneniz veya botunuz ile ilgi bilgiler, ikametgahınız, fatura adresiniz, misafirlerinizin, kaptanınızın ve tekne personelinizin kimlik ve iletişim bilgileri işlenen kişisel veriler kapsamındadır.
Madde 140: Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerin işlenme amacı doğrultusunda; yönetim kurulu üyelerimize, grup şirketlerimize, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kullandığımız program ve yazılım sahibi şirketlere, resmi kurum ve kuruluşlara, bağlı olunan oda ve vakıflara, iç ve dış denetçilere, bankalara, sigorta şirketlerine ve bilgi teknoloji hizmeti sunan şirketlere operasyon süreçlerinin yürütülmesi için aktarılacaktır.
Madde 141: Kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen süreler boyunca ayrıca bir süre öngörülmemişse kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek nedenlerin ortadan kalkması sürecine kadar saklanacaktır. İlgili sürelerin sona ermesi ve kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek nedenlerin ortadan kalkması ile veri sorumlusu tarafından bu bilgiler güvenli bir şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Madde 142: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizi güncelleme, Kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı tarafları ve aktarma amacını bilme, kanuna aykırı işlenen kişisel verileriniz nedeniyle uğradığınız zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda başvuru ve taleplerinizi teosmarina@hs03.kep.tr kep adresimize veya info@teosmarina.com adresimize elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Teos Marina İşletme ve Ticaret A.Ş. yukarıda belirtilen Şartları, MARİNA İŞLETMESİ’ nin gereklerine göre her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu yönetmeliğin yürürlükte olan kopyası Teos Marina'nın https://www.teosmarina.com/isletme-yonetmeligi.html web sayfasında yayınlanmaktadır.

Marina Bağlama Sözleşmesi ve Çekme Atma Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir eki durumundaki, yukarıda toplam 142 madde halinde toplanmış TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş. İŞLETME YÖNETMELİĞİ’ nin bütün ifadelerini okuduğumu, anladığımı, bir nüshasını teslim aldığımı ve aynen kabul edip gereğini yapacağımı, web sayfasından yürürlükte olan kuralları takip edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.       

İMZA TARİHİ   : ….. / ….. /202…
TEKNE ADI     :
TEKNE SAHİBİ / YETKİLİSİ AD - SOYAD / İMZA                                TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş.